สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ระหาร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวกนิษฐา  เสาศิลา
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายฤทธิกร  วรรณบล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญทวี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตัณฑะกูล
2. เด็กหญิงสุริยาพร  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงอริยา  ทองพา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
2. นายวินิจฉัย  ดุจนาคี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  สมพอง
2. นางสาวภัทราวดี  ศรีบริบูรณ์
3. นางสาวอรทัย  เกษหอม
 
1. นางสาวศศิธร  พลรักษ์
2. นางสาวอนัญญา  อัศวชัยโภคิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  ทิศลี
2. เด็กหญิงมณีศิลป์  นันธิโค
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ปัญญางาม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
2. นายสุรศักดิ์  สารคุณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ศีระษา
2. เด็กหญิงชนิดา  ไชยสาร
3. เด็กหญิงชลลดา  ควิศูนย์
4. เด็กหญิงมลวิภา  โภคพันธ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ทิศลี
 
1. นางสาวชงพสิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวทวี  ประครอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 1. นางสาวกนกอร  แสงเพ็ง
2. นางสาวณัฐจรี  เพ็งเภา
3. นางสาวนิสา  ยอทอง
4. นางสาวสิริมา  กอกหวาน
5. นางสาวสุกัญญา  สุกไสย
 
1. นางสาวชงพสิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวทวี  ประครอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวจารุกัญญ์  ทองพา
2. นางสาวธัญญารัตน์  เกษหอม
3. นางสาวพัชรี  ไชยศรีษะ
4. นางสาวศิริลักษณ์  กลางมณี
5. นางสาวสุภาพร  สมพอง
 
1. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
2. นางสาวปานศิริ  สิงห์ทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตรีนุช  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.29 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหวนวง
2. เด็กชายธนันชัย  แสงบุญ
 
1. นายวรวุฒิ  บุญชิต
2. นายวสันต์  รังไสย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 11 1. นางสาวกนิษฐา  สีดาโทน
2. นายขจรพงษ์  ทองจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  บุญชิต
2. นายวิชญ์ภาส  ดอกแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภักดีบวรโชค
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  อายุวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  ใสดาว
4. เด็กชายนพัสกรณ์  ชื่นชม
5. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  เพิ่มฉลาด
6. เด็กหญิงนวนันท์  ภูแพง
7. เด็กหญิงปนัดดา  นัยสว่าง
8. เด็กหญิงวรรณนิสา  แสงเลื่อม
9. เด็กหญิงวรรณภา  หมื่นแก้ว
10. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เสริฐกระโทก
11. เด็กชายศุภกิจ  อินธิสุทธิ์
12. เด็กหญิงสุชาดา  ไชยบูลย์
13. เด็กหญิงสุวรรณา  บัวงาม
14. เด็กหญิงเนาวนันท์  อินทนู
15. เด็กชายไกรศร  สืบเพ็ง
 
1. นางสาวธัณฑชนก  อาจภักดี
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
3. นายศักดิ์ธานี  วามะกัน
4. นายธนกฤษ  ทองสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรีภรณ์  มนทอง
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ประครองใจ
2. เด็กหญิงอารียา  บุดดางาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สารคุณ
2. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชีวภาคย์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ประสารทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติภาพ  ยางงาม
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ประสารทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรเพชร  รดทะยงค์
2. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม
3. นายปราโมทย์  เสาตรง
4. นางสาวพนิตสุภา  บุญจูง
5. นางสาวรุ่งทิวา  ถามนต์
6. นายสทัสชัย  ศรีสะวัน
7. นางสาวสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
8. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
9. นายอนิวัฒน์  อินทนู
10. นายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์มั่น
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขประโคน
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเฉลิม
5. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นนิคม
6. เด็กหญิงสุวรรณษา  ศรีสูงเนิน
7. เด็กหญิงอัญมณี  ใจหวัง
8. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีสมโภชน์
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รูปคุ้ม
2. เด็กหญิงสุมาลี  สำโรงพล
3. เด็กหญิงอรุณี  มีแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ประโลม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  ตะเคียนจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  ไชยปัญญา
3. นางสาวฐิติมา  สมพอง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
2. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัญญา  ปราศัย
2. นายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
 
1. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์
2. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณากร  บูระพา
2. นายณรงค์ชัย  สิงหะ
3. นายทักษ์ดนัย  เบ็ญเจิด
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นายปัณณวิชย์  ธนกรไพโรจน์