สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงจำปา
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 17 1. นางสาวรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวชมพูนุช  พรมสิทธิ์
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  มีภูงา
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญา  ทิพรักษา
2. เด็กชายบุญนำ  ไชยพิศ
3. เด็กหญิงรวิภา  จินะโกษ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางสาวเดือน  มูลดับ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชมพูนุช  พรมสิทธิ์
2. นายรัตนกรณ์  บุญใหญ่
3. นางสาวรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐาปนี  สิมสา
2. นางสาวดรุณี  เวียงคำ
3. นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนา  เงินดี
2. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลวดี  เจริญศรี
2. เด็กชายธนากร  สกุลขำ
3. เด็กชายนวพล  บุญลา
4. เด็กหญิงพิยดา  นาสมสวาท
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แตกช่อ
 
1. นางสาวณภัทรวรัญญ์  โสภานเวช
2. นางอุไร  คงเมือง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 15 1. นายจตุพล  บุญเชิญ
2. นางสาวปาริฉัตร  เวียงคำ
3. นายภานุพันธ์  สังข์เงิน
4. นางสาวศุจิธร  เอ้โถ
5. นางสาวอนัญญา  วันหนา
 
1. นางสาวณภัทรวรัญญ์  โสภานเวช
2. นางอุไร  คงเมือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.71 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิรัญติพร  เจริญบุญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  มุ่งเขื่อนกลาง
 
1. นางสาวณภัทรวรัญญ์  โสภานเวช
2. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 21 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิริบูรณ์
2. นายสิทธิชัย  สมภาวะ
 
1. นางสาวณภัทรวรัญญ์  โสภานเวช
2. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์ประเทศ
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีกุดตุ้ม
2. นางสาวพลอยชมพู  บุญจันทร์
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กชายธนัชชา  เหล็กกล้า
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 15 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แมน
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 12 1. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐธพล  บุญใหญ่
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงวนิดา  สิมณี
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 16 1. นางสาวยุดา  เวียงคำ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวณัฐนิรา  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายษมาวีร์  สิมณี
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงชโลธร  เอี่ยมรอด
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 11 1. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นางสาวนวลกัญญา  ชมพูพื้น
3. เด็กหญิงมิณฑิรา  เมฆจินดา
4. เด็กหญิงสุกัลญา  สุรินทร์
5. นางสาวสุวนันท์  จักรคำ
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นายแสงสุรีย์  เอกตาแสง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  เชื้อหลง
2. นายศักดิ์ดา  ทีทอง
3. นางสาวเจนจิรา  มีภูงา
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเชิญ
2. นายเปี่ยมศักดิ์  สืบเสน
 
1. นายแสงสุรีย์  เอกตาแสง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นายแสงสุรีย์  เอกตาแสง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิชัย  สีทน
2. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นายแสงสุรีย์  เอกตาแสง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  ทินคาม
2. เด็กหญิงปติญา  คำเกษ
3. เด็กหญิงสุทธิพร  คำเกษ
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิชา  ภูผา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีโอสถ
3. เด็กชายอัษฎา  หวายเครือ
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  พิมพ์แมน
2. นางสาวนันทิชา  ภูผา
3. นางสาวสุชานันท์  ศรเพชร
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์ประเทศ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุดดาวงศ์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นายชัยรัส  เวียงคำ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงนวลสุณี  เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงอิสริยา  พวงจำปา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นายปัญญา  มะณี
2. นายอนันตชัย  พวงจำปา
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
2. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป่าเขียว
2. เด็กหญิงนันทิชา  ภูผา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวจีระนันท์  แจ่มใส
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมาก
3. นางสาวศศิธร  ดังก้อง
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.5 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  พวงจำปา
2. นายธนวัฒน์  โพธิ์ทอง
3. นายธนากร  สิงใส
 
1. นางสาวรัตนา  เงินดี
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุราวุธ
2. เด็กชายนิสิต  สว่างโสดา
 
1. นายแสงสุรีย์  เอกตาแสง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
45 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริบูรณ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
46 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุสรณ์  เอ้โถ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อัมภรัตน์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรินทร์  พวงจำปา
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์