สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวชมพูนุช  พรมสิทธิ์
 
1. นางแสงจันทร์  ปักปิ่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญา  ทิพรักษา
2. เด็กชายบุญนำ  ไชยพิศ
3. เด็กหญิงรวิภา  จินะโกษ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางสาวเดือน  มูลดับ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลวดี  เจริญศรี
2. เด็กชายธนากร  สกุลขำ
3. เด็กชายนวพล  บุญลา
4. เด็กหญิงพิยดา  นาสมสวาท
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แตกช่อ
 
1. นางสาวณภัทรวรัญญ์  โสภานเวช
2. นางอุไร  คงเมือง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กชายธนัชชา  เหล็กกล้า
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 15 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 12 1. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงวนิดา  สิมณี
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงชโลธร  เอี่ยมรอด
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 11 1. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิชา  ภูผา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีโอสถ
3. เด็กชายอัษฎา  หวายเครือ
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงนวลสุณี  เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงอิสริยา  พวงจำปา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป่าเขียว
2. เด็กหญิงนันทิชา  ภูผา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุสรณ์  เอ้โถ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อัมภรัตน์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์