สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เชียงแสน
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวสุนิสา  พุฒิพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพีรพร  ปักปิ่น
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 19 1. นางสาวรัตนาพร  อินธิเดช
 
1. นางชาตรี   คำโสภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรปรียา  คำสด
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงมุฑิตา  คำธิศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ขุนศรี
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวประมินตรา  เกื้อกูล
 
1. นายทินกร  สมใจ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 -    
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  วงค์ศรี
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
2. นายทินกร  สมใจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายฉัตรณรงค์  เหล่าแค
2. นางสาวพรรณปพร  วิเศษหมื่น
 
1. นายทินกร  สมใจ
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงแก้วมณี  ยืนสุข
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  กุลอ่อน
 
1. นายทินกร  สมใจ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพล  ยืนสุข
2. เด็กชายธนศักดิ์  พรำนัก
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุตัน
 
1. นางสาวฐิรญา  บัวหอม
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลธิชา  เผ่าเล็ก
2. นายอนุชัย  อินธิเดช
3. นางสาวอัญชลี  บุญมี
 
1. นางสาวรัตติกาล  มงคล
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญกร  พลขันธ์
2. เด็กหญิงบุษกร  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงภรณ์วิมล  กิจสะกะ
 
1. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 1. นางสาวกัณทิมา  จันทร์มนตรี
2. นางสาวทิพย์ปรีญา  สุตัน
3. นางสาวอนินทิตา  ผลบุญ
 
1. นางสาวรัตติกาล  มงคล
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายชลิต  พรหมวงค์
2. นายชัชชัย  อินธิเดช
3. นายปิยะ  ไพรฑูลย์
 
1. นางสาวฐิรญา  บัวหอม
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายธงชัย  อินธิเดช
2. นายนัฐวุฒิ  อินธิเดช
 
1. นางสาวฐิรญา  บัวหอม
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลทา
2. เด็กชายเนติพงษ์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศุภเกษ
2. เด็กชายอรรถกร  สมวงศ์
 
1. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.16 ทอง 6 1. นายนที  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐานิดา  สีทา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ปัดชา
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นายเมทนี  พิมล
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภัทราวดี  วรพุฒ
2. นางสาววิยะดา  อุปรีที
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นายสุริยา  ผลสุข
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศลิษา  ศรสำแดง
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  คำเครือ
2. เด็กหญิงสุกัลยา   ศรีหดม
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 5 1. นายณรงค์  โชติรัตน์
2. นายทนงศักดิ์  วงพุฒ
3. นายธีรเดช  เนตรักษ์
4. นายปรเมษฐ์  เหล่าแค
5. นายภาสกร  ลำภา
6. นายสุริยัน   สีหาปัญญา
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
2. นายชฏาศักดิ์   ปรือปรัง
3. นายเมทนี  พิมล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. เด็กชายพรภวิษย์  เทพมาลา
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นายวรวิทย์  แซอึง
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงหยดน้ำ  อินธิเดช
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นางสาวกรรณิกา  บุตรพรม
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศุภเกษ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายกรชัย  ศิรินัย
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงอรอุมา  สุพล
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 12 1. นางสาวอารีรัตน์  วิเศษหมื่น
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุมณฑา  พิมพ์พา
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 18 1. นางสาวอนุตยา  หอมหวล
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายเตชิน  เสาเวียง
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายชินกร  โชติ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 1. นางสาววิระวรรณ  เพชรรักษา
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 1. นางสาววันวิสาข์  นามวิชา
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพิดา  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญา
3. เด็กหญิงเกษนรินทร์  อินธิเดช
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. นางสาวพิลาลัย  โพธิ์เกตุ
3. นางสาวอรยา  อินทรวิเชียร
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายทินกร  แสวง
2. เด็กชายธวัชชัย  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.78 เงิน 20 1. เด็กหญิงปรวรรณ  ประวาฬ
2. เด็กชายพรชัย  พรแจ้
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
2. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายวงศธร  ศิรินัย
2. นายวุฒิลักษ์  แสนใหม่
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ยาเคน
2. เด็กชายยุทธนา  สุทธวงค์
3. เด็กชายวันชนะ  คำเพราะ
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเพ็ญลักคณา   ลาลุน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายจอมขวัญ  ผาสุก
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์มนตรี
3. เด็กชายสุวัจน์  สุวรรณบุญเรือง
 
1. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนพวรรณ์  ภัยปัด
2. นายมานะชัย  ศิริบูรณ์
3. นางสาวอารยา  สุขวงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นายชาญชัย  สุขสาร
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษฎา   จูมจันทร์
2. เด็กชายธีรนันท์   สืบผาง
3. เด็กชายวิชระ  จาระศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายฉัตรชัย   บุญมิ่ง
2. นายธนากร  มูลมณี
3. นายสุรัตน์  สุวรรณบุญเรือง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวชนาพร   สมศรีสัย
2. นางสาวธิดารัตน์   ศิรินัย
3. นางสาวปภานัน  แก้วรักษา
4. นางสาวศิริพร  อินธิเดช
5. นางสาวอนิสา  ขันคำ
6. นางสาวเพ็ญนภา  มะโรงมืด
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
3. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงชมัยพร  โชติ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณพรม
3. เด็กชายสมชาย  ช่างแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 11 1. นางสาวนิติยา  อินธิเดช
2. นางสาวนิภาภรณ์  บัวลอย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูบาล
 
1. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทภพ  อินธิเดช
2. เด็กชายมนต์ตระการ  บูรพิน
3. เด็กชายอุดมชัย  อินธิเดช
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวปรียานุช  หอมหวล
2. นางสาวพลอยไพลิน  จวงจันทร์
3. นายเอกรัตน์  ศรีด้วง
 
1. นางสาวเพ็ญลักคณา   ลาลุน
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โพนปลัด
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วรักษา
3. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญ
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวทิพวรรณ  อัมพร
2. นางสาวมณีวรรณ  วงษ์ไกร
3. นางสาวรสิกา  ศรสำแดง
 
1. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงธันยมัย  มีชนะ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  มีชนะ
3. เด็กหญิงอรนิตย์  สุระสิงห์
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง 9 1. นางสาวฐิตินันท้  แก้วใจ
2. นางสาวพัทธนันท์  วรรณา
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ชิ้ง
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  เรืองมณี
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  ภูบาล
2. นางสาวรัชนีกร  นามจันทึก
3. นางสาวอารยา  สุขวงค์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกษสุดา  วรรณา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินทร์ประภา  วงพุฒ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนงศักดิ์  วงพุฒ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชพิสิฐ  นักพรม
2. นายภาณุวัฒน์  เทพมาลา
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน