สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เชียงแสน
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวสุนิสา  พุฒิพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 19 1. นางสาวรัตนาพร  อินธิเดช
 
1. นางชาตรี   คำโสภา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายฉัตรณรงค์  เหล่าแค
2. นางสาวพรรณปพร  วิเศษหมื่น
 
1. นายทินกร  สมใจ
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงแก้วมณี  ยืนสุข
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 1. นางสาวกัณทิมา  จันทร์มนตรี
2. นางสาวทิพย์ปรีญา  สุตัน
3. นางสาวอนินทิตา  ผลบุญ
 
1. นางสาวรัตติกาล  มงคล
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายชลิต  พรหมวงค์
2. นายชัชชัย  อินธิเดช
3. นายปิยะ  ไพรฑูลย์
 
1. นางสาวฐิรญา  บัวหอม
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐานิดา  สีทา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ปัดชา
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นายเมทนี  พิมล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภัทราวดี  วรพุฒ
2. นางสาววิยะดา  อุปรีที
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นายสุริยา  ผลสุข
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพิดา  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญา
3. เด็กหญิงเกษนรินทร์  อินธิเดช
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายทินกร  แสวง
2. เด็กชายธวัชชัย  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายวงศธร  ศิรินัย
2. นายวุฒิลักษ์  แสนใหม่
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย