สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพีรพร  ปักปิ่น
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรปรียา  คำสด
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ขุนศรี
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวประมินตรา  เกื้อกูล
 
1. นายทินกร  สมใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  วงค์ศรี
 
1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง
2. นายทินกร  สมใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายธงชัย  อินธิเดช
2. นายนัฐวุฒิ  อินธิเดช
 
1. นางสาวฐิรญา  บัวหอม
2. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศลิษา  ศรสำแดง
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. เด็กชายพรภวิษย์  เทพมาลา
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นายวรวิทย์  แซอึง
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงหยดน้ำ  อินธิเดช
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นางสาวกรรณิกา  บุตรพรม
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายกรชัย  ศิรินัย
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงอรอุมา  สุพล
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 12 1. นางสาวอารีรัตน์  วิเศษหมื่น
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุมณฑา  พิมพ์พา
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 18 1. นางสาวอนุตยา  หอมหวล
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายเตชิน  เสาเวียง
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายชินกร  โชติ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. นางสาวพิลาลัย  โพธิ์เกตุ
3. นางสาวอรยา  อินทรวิเชียร
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.78 เงิน 20 1. เด็กหญิงปรวรรณ  ประวาฬ
2. เด็กชายพรชัย  พรแจ้
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
2. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษฎา   จูมจันทร์
2. เด็กชายธีรนันท์   สืบผาง
3. เด็กชายวิชระ  จาระศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โพนปลัด
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วรักษา
3. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญ
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม