สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงมุฑิตา  คำธิศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  กุลอ่อน
 
1. นายทินกร  สมใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.16 ทอง 6 1. นายนที  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  คำเครือ
2. เด็กหญิงสุกัลยา   ศรีหดม
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 5 1. นายณรงค์  โชติรัตน์
2. นายทนงศักดิ์  วงพุฒ
3. นายธีรเดช  เนตรักษ์
4. นายปรเมษฐ์  เหล่าแค
5. นายภาสกร  ลำภา
6. นายสุริยัน   สีหาปัญญา
 
1. นายสุริยา  ผลสุข
2. นายชฏาศักดิ์   ปรือปรัง
3. นายเมทนี  พิมล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 1. นางสาววิระวรรณ  เพชรรักษา
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 1. นางสาววันวิสาข์  นามวิชา
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายจอมขวัญ  ผาสุก
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์มนตรี
3. เด็กชายสุวัจน์  สุวรรณบุญเรือง
 
1. นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวนพวรรณ์  ภัยปัด
2. นายมานะชัย  ศิริบูรณ์
3. นางสาวอารยา  สุขวงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นายชาญชัย  สุขสาร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายฉัตรชัย   บุญมิ่ง
2. นายธนากร  มูลมณี
3. นายสุรัตน์  สุวรรณบุญเรือง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวชนาพร   สมศรีสัย
2. นางสาวธิดารัตน์   ศิรินัย
3. นางสาวปภานัน  แก้วรักษา
4. นางสาวศิริพร  อินธิเดช
5. นางสาวอนิสา  ขันคำ
6. นางสาวเพ็ญนภา  มะโรงมืด
 
1. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
3. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงชมัยพร  โชติ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณพรม
3. เด็กชายสมชาย  ช่างแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 11 1. นางสาวนิติยา  อินธิเดช
2. นางสาวนิภาภรณ์  บัวลอย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูบาล
 
1. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทภพ  อินธิเดช
2. เด็กชายมนต์ตระการ  บูรพิน
3. เด็กชายอุดมชัย  อินธิเดช
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
2. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวปรียานุช  หอมหวล
2. นางสาวพลอยไพลิน  จวงจันทร์
3. นายเอกรัตน์  ศรีด้วง
 
1. นางสาวเพ็ญลักคณา   ลาลุน
2. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวทิพวรรณ  อัมพร
2. นางสาวมณีวรรณ  วงษ์ไกร
3. นางสาวรสิกา  ศรสำแดง
 
1. นางสาวนุชกานดา  พิมโคตร
2. นางสาวรัตติกาล  มงคล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงธันยมัย  มีชนะ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  มีชนะ
3. เด็กหญิงอรนิตย์  สุระสิงห์
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรวิชัย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง 9 1. นางสาวฐิตินันท้  แก้วใจ
2. นางสาวพัทธนันท์  วรรณา
3. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ชิ้ง
 
1. นายชาญชัย  สุขสาร
2. นางวิไลวรรณ  รวมสิทธิ์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  เรืองมณี
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  ภูบาล
2. นางสาวรัชนีกร  นามจันทึก
3. นางสาวอารยา  สุขวงค์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกษสุดา  วรรณา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินทร์ประภา  วงพุฒ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนงศักดิ์  วงพุฒ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชพิสิฐ  นักพรม
2. นายภาณุวัฒน์  เทพมาลา
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน