สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 20 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทอง
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรันย์  มรรคสันต์
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวศิญารัตน์  พิมพ์เครือ
2. นางสาวอินทิรา  คำเพราะ
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงอาภรณ์  นิยาย
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวบัวแก้ว  ศรีกุล
 
1. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทกร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขันทอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายธนกร  วิเศษศิริ
 
1. นายสมศักดิ์   บุญมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณามาโจ
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยมะงั่ว
 
1. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปัทมา  สิงห์เทพ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อุ้ยคล้าย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเทืองไทย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวฐิติพร  โสรส
2. นางสาวพัชรินทร์   วงศ์พินิช
3. นางสาวรุ่งวารินทร์  สมมุติ
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเทืองไทย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิตา  เกตุฐิน
2. เด็กหญิงช่อทิพ  โสภาพ
3. เด็กหญิงปุยฝ้าย  จันทมาศ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ด้วงนิล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิศร  มณีโชติ
2. เด็กหญิงประภัสรา  เพชรผา
3. เด็กชายอุ้มบุญ  ศรีสุลัย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 10 1. นางสาวจันทร์ทิมา  อุรา
2. นางสาวชนิสรา  โพธิ์อุดม
3. นางสาวสุรมน  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเทืองไทย
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ธนประยูรศักดิ์
2. เด็กชายธนบัตร  บุญจำนงค์
 
1. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.71 เงิน 7 1. นางสาววัชราภรณ์  พัดแก้ว
2. นายเชิดชัย  ท้องที่
 
1. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณากร  ดีด่านค้อ
2. เด็กชายธีระเทพ  นิพงษ์รัมย์
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.01 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิระพงษ์  สมหมาย
2. เด็กชายธารานิวัฒน์  สุริเตอร์
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 11 1. นางสาวณัฐธิดา  จำปา
2. นายธนานพ  ยอดจักร
3. นางสาวพัชรินทร์   วงศ์พินิช
4. นางสาวอังคณา  อมาตรมนตรี
5. นางสาวเบนวลี  สิงโตทอง
 
1. นายอลงกรณ์  อาษา
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.43 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวสด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   จำปา
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นายอลงกรณ์  อาษา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 7 1. นางสาวจิรัชญา   เหมือนมาตย์
2. นายศิริชัย  เจริญศรี
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรัตน์ติยาพร  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. นายถิรวรรษวริทธิ์  ชิณวงษ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวตมิลตรา  แสงตะวัน
2. นางสาวสุภาพร  บุญเกิด
 
1. นายถิรวรรษวริทธิ์  ชิณวงษ์
2. นายจรัส  สุขตะ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงใจ  ขอบเขต
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวเหมือนฝัน  หงษ์วิลัย
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิภา  แก้วอุดร
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนิสา  มหามุข
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  บัวจันทร์
 
1. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินตนากร  คำเลิศภู
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวชนิศา  ศรีกุล
 
1. นางวรรณา  สาระ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐติยา  เจริญศรี
 
1. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกตุวดี  นักพรม
 
1. นางสาวประภัสสร  กลไกล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 1. นางสาวเกวลิน  นักพรม
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถนัดกิจ  โอชารส
2. เด็กชายธนายุทธ  กิ่งเกษ
3. เด็กชายพัชรพล  โสรส
4. เด็กชายสุภัทร  ทองไม้
5. เด็กชายอนุศักดิ์  โสรส
6. เด็กชายอนุศิษย์  ศักดิ์ศรีเท้า
7. เด็กชายอภิรัฐ  จำปา
8. เด็กชายอุกฤษฏ์  ศรีโศรก
 
1. นายสุทิน  คำพอง
2. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพัชรี  เกิดดี
2. เด็กชายเด็กชายอดิสร  สุขสงวน
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.11 เงิน 18 1. เด็กหญิงศศิธร  พิมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำโต
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายชลันธร  สาวะรักษ์
2. นายอภิวัฒน์  รุ่งแสง
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดำรงศักดิ์  สุริเตอร์
2. นายธนัท  สวัสดี
3. นายอุทัย  เกษี
 
1. นายสุทิน  คำพอง
2. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 11 1. นางสาวดารารัตน์  กินนะรี
2. นางสาวธิตยาพร  ทองไม้
3. นางสาวบุญถม  อุ่นใจ
4. นางสาวปวีณรัตน์  สุทธิสน
5. นางสาวศิรินันท์  บัวจันทร์
6. นางสาวอมรรัตน์  อัฐแปล
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
3. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  ดำดิน
2. นายจิระพงษ์  ศรีจันทร์
3. นายวีระพงศ์  บุญธรรม
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญจมาลย์  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงพรวิลัย  คิดไว
3. เด็กหญิงศิรินภา  อันชัยหน้า
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนาวุช  มากวิไล
2. เด็กชายรณภูมิ  พิทักษา
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 -    
44 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  จำปาต้น
 
1. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
45 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารตะวัน  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
46 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 -