สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวศิญารัตน์  พิมพ์เครือ
2. นางสาวอินทิรา  คำเพราะ
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวบัวแก้ว  ศรีกุล
 
1. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทกร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขันทอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายธนกร  วิเศษศิริ
 
1. นายสมศักดิ์   บุญมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยมะงั่ว
 
1. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.01 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิระพงษ์  สมหมาย
2. เด็กชายธารานิวัฒน์  สุริเตอร์
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรัตน์ติยาพร  พงษ์วัน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. นายถิรวรรษวริทธิ์  ชิณวงษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวตมิลตรา  แสงตะวัน
2. นางสาวสุภาพร  บุญเกิด
 
1. นายถิรวรรษวริทธิ์  ชิณวงษ์
2. นายจรัส  สุขตะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพัชรี  เกิดดี
2. เด็กชายเด็กชายอดิสร  สุขสงวน
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย