สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 20 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทอง
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงอาภรณ์  นิยาย
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณามาโจ
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิตา  เกตุฐิน
2. เด็กหญิงช่อทิพ  โสภาพ
3. เด็กหญิงปุยฝ้าย  จันทมาศ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ด้วงนิล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิศร  มณีโชติ
2. เด็กหญิงประภัสรา  เพชรผา
3. เด็กชายอุ้มบุญ  ศรีสุลัย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 10 1. นางสาวจันทร์ทิมา  อุรา
2. นางสาวชนิสรา  โพธิ์อุดม
3. นางสาวสุรมน  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ประเทืองไทย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.71 เงิน 7 1. นางสาววัชราภรณ์  พัดแก้ว
2. นายเชิดชัย  ท้องที่
 
1. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวเหมือนฝัน  หงษ์วิลัย
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกตุวดี  นักพรม
 
1. นางสาวประภัสสร  กลไกล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.11 เงิน 18 1. เด็กหญิงศศิธร  พิมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำโต
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายชลันธร  สาวะรักษ์
2. นายอภิวัฒน์  รุ่งแสง
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย