สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ธนประยูรศักดิ์
2. เด็กชายธนบัตร  บุญจำนงค์
 
1. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 11 1. นางสาวณัฐธิดา  จำปา
2. นายธนานพ  ยอดจักร
3. นางสาวพัชรินทร์   วงศ์พินิช
4. นางสาวอังคณา  อมาตรมนตรี
5. นางสาวเบนวลี  สิงโตทอง
 
1. นายอลงกรณ์  อาษา
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.43 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวสด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   จำปา
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นายอลงกรณ์  อาษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 7 1. นางสาวจิรัชญา   เหมือนมาตย์
2. นายศิริชัย  เจริญศรี
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงใจ  ขอบเขต
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิภา  แก้วอุดร
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนิสา  มหามุข
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินตนากร  คำเลิศภู
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวชนิศา  ศรีกุล
 
1. นางวรรณา  สาระ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐติยา  เจริญศรี
 
1. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 1. นางสาวเกวลิน  นักพรม
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถนัดกิจ  โอชารส
2. เด็กชายธนายุทธ  กิ่งเกษ
3. เด็กชายพัชรพล  โสรส
4. เด็กชายสุภัทร  ทองไม้
5. เด็กชายอนุศักดิ์  โสรส
6. เด็กชายอนุศิษย์  ศักดิ์ศรีเท้า
7. เด็กชายอภิรัฐ  จำปา
8. เด็กชายอุกฤษฏ์  ศรีโศรก
 
1. นายสุทิน  คำพอง
2. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 11 1. นางสาวดารารัตน์  กินนะรี
2. นางสาวธิตยาพร  ทองไม้
3. นางสาวบุญถม  อุ่นใจ
4. นางสาวปวีณรัตน์  สุทธิสน
5. นางสาวศิรินันท์  บัวจันทร์
6. นางสาวอมรรัตน์  อัฐแปล
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
3. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  ดำดิน
2. นายจิระพงษ์  ศรีจันทร์
3. นายวีระพงศ์  บุญธรรม
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญจมาลย์  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงพรวิลัย  คิดไว
3. เด็กหญิงศิรินภา  อันชัยหน้า
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนาวุช  มากวิไล
2. เด็กชายรณภูมิ  พิทักษา
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย