สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ศรศรี
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพวัลย์  นามวงค์
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทิปภาดา  ไชยนรา
 
1. นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวอินทิรา  เกษแก้ว
 
1. นางนัชธิดา  พิมอุทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชธิดาวรรณ์  มีแพง
 
1. นายสำราญ  รัตนะวัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรวิพร  คำอ่อน
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  เงินลุน
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูริณัฐ  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุจินดา  ยศศิริ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ศรีวงค์
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวขจีวัลย์  ครองชัย
2. นางสาวจีรัตน์ดา  คำจันทร์
3. นางสาวณัฐมล  จูมคำ
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตนวัน
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  แก้วภิรมย์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  รัตนะวัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองใบ
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววาสนา  บุญลา
 
1. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.13 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ว่องไว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุพิมพ์
3. เด็กหญิงเบญจกัลยานี  เสนาพันธ์
 
1. นางสุนันท์  คำปลิว
2. นางสาวพิจิตรา  กมลพรรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวจันทิมา  โมรา
2. นางสาวนวลจันทร์  ศรีโพนทอง
3. นางสาวสุกัญญา  นิยมพันธ์
 
1. นางอัมพร  สมปาน
2. นายเวียงคำ  วิจิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คมศรี
 
1. นางสุนันท์  คำปลิว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคำแดง  ศิริสูงเนิน
 
1. นางวิจิตรา  ราษี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวนิดา  เถาว์บุญ
2. เด็กหญิงศรวณีย์  ดีใจ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะวัน
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นางณัฐสุดา  สืบวงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวประณัฐา  คำเลิศ
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยรินทร์
3. นางสาวอภิญญา  อาจหอม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ไสว
2. นายอุดร  การะเกษ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิพัฒน์  อินทรศวร
2. เด็กชายโยธิน  ตาลหอม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  สุขเกษม
2. เด็กชายอาทิตย์  แสวงผล
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  โคสัย
2. เด็กชายนพพล  สุวะดี
3. เด็กหญิงพรนภา  ดวงมาลา
4. เด็กชายภัทรพล  ยอดแก่น
5. เด็กหญิงสุชัญญา  สุขนันท์
 
1. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ทองสง่า
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยศศิริ
2. นางสาวฐิติมา  คำเกษ
3. นางสาวราตรี  กุดประทาย
4. นางสาวอทิติยา  สมใจ
5. นางสาวอุษา  กุดประทาย
 
1. นายโกวิท  วันศรี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรัพย์ธวัช  สุระเสน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กัญญาบัตร
 
1. นายโกวิท  วันศรี
2. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 1. นายจตุพร  พวงพันธ์
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ธรรม
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม
2. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองบาง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันที
 
1. นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววรรณิกา  เวียงคำ
2. นางสาวศศิวิมล   แสงภักดี
 
1. นายบุญช่วย  จันทร์ประสิทธิ์
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธนา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวพนิดา  วงละคร
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายธนาพร  สิมนาม
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุริสา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวดวงธิดา  โคสัย
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราถนา  สุขเกษม
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิภา  ทองขาว
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายกฤษดา  ดอกเกษ
2. นายกิตปกรณ์  แก้วภักดี
3. นายดนัยณัฐ  สร้อยจิตร
4. นางสาวธิดา  โจมเสนาะ
5. เด็กชายปราโมทย์  คมใส
6. นางสาวมินทรา  ยอมพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
3. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิสา  ชิณวงษ์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิญญา  อาจหอม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรอารืย์  สมบัติ
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  ภักเกลี้ยง
 
1. นางสาวพัชรากร  มีรสล้ำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวิมล  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางสาวพัชรากร  มีรสล้ำ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พารา
2. เด็กหญิงสมจิตร์  วันเสาร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันที
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
2. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 1. นางสาวพิยดา  พิมพ์ทราย
2. นางสาวรวิพร  คำอ่อน
3. นางสาววลัยรัตน์  กงแก้ว
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
2. นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รัตนวัน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปาระมัติ
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายไชยวิทย์  มนเวช
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพันนิพา  แก้วคำมิ่ง
2. เด็กชายอรรถณพ  ศรศรี
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายฉัตรประชา  ทันนา
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชาริตา  บุญสุข
2. นางสาวนันทิยา  ฤาชัย
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายฉัตรประชา  ทันนา
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสันต์  เครือทอง
2. เด็กชายสุทธิชัย  สุตะคาน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เติมทรัพย์
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดนุพล  จูมจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ยิ่งรัมย์
3. นายอภิสิทธิ์  ยิ้มญวน
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  หะริวงค์
3. เด็กหญิงอริสา  เครือคุณ
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑกานต์  พาหา
2. นางสาววฐิณีกรณ์  โพธิ์กระจ่าง
3. นางสาวสายฝน  พิทักษา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงงามจิตร  ศรีมณี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงชนิตา  โสตินัย
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวศุภรัตน์  ใจหาญ
2. นายอรรถชัย  สอนจันทร์
3. นางสาวอุทัยวรรณ  เคารพ
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  หอมคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เตียมไชย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คมศรี
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  หล้าสงค์
2. นางสาวพนิดา  ทัยอ่อน
3. นายสุวิทย์  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
2. นายบัณฑิตย์  คมใส
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศตวรรษ  พลชาติ
 
1. นางสาวยุภาวดี  ชำนาญเวช
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มัดหา
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สุขชาติ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พลับเพลิง
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  คนกลาง
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี