สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวขจีวัลย์  ครองชัย
2. นางสาวจีรัตน์ดา  คำจันทร์
3. นางสาวณัฐมล  จูมคำ
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวนิดา  เถาว์บุญ
2. เด็กหญิงศรวณีย์  ดีใจ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะวัน
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นางณัฐสุดา  สืบวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวประณัฐา  คำเลิศ
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยรินทร์
3. นางสาวอภิญญา  อาจหอม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ไสว
2. นายอุดร  การะเกษ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพิพัฒน์  อินทรศวร
2. เด็กชายโยธิน  ตาลหอม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  สุขเกษม
2. เด็กชายอาทิตย์  แสวงผล
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ