สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทิปภาดา  ไชยนรา
 
1. นางสาวนัชธิดา  พิมอุทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวอินทิรา  เกษแก้ว
 
1. นางนัชธิดา  พิมอุทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาววาสนา  บุญลา
 
1. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คมศรี
 
1. นางสุนันท์  คำปลิว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองบาง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันที
 
1. นางสาวพัทธเนติห์  ทองบาง
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววรรณิกา  เวียงคำ
2. นางสาวศศิวิมล   แสงภักดี
 
1. นายบุญช่วย  จันทร์ประสิทธิ์
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพันนิพา  แก้วคำมิ่ง
2. เด็กชายอรรถณพ  ศรศรี
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายฉัตรประชา  ทันนา