สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูริณัฐ  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุจินดา  ยศศิริ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ศรีวงค์
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองใบ
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  ภักเกลี้ยง
 
1. นางสาวพัชรากร  มีรสล้ำ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวิมล  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางสาวพัชรากร  มีรสล้ำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พารา
2. เด็กหญิงสมจิตร์  วันเสาร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันที
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
2. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์