สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   งามสุข
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 1. นางสาวภานุชนาถ   นารี
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นางสาวอารีรัตน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวปณิตา  ลีลา
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สิงห์เสน
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 16 1. นางสาวศรัณยา  สมหวัง
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธนาพร  สายที
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สารสุข
3. นางสาวอาทิตตยา  จำปาทอง
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  บัวแก้ว
2. นางสาวอรวดี  หน่อแก้ว
3. นางสาวอัญญารัตน์   คำศรี
 
1. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาววิภาดา  สุภาษร
2. นางสาวเจนนิศา  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรลภัส  แก้ววังปา
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายวัฒนพงษ์  ลำสันเทียะ
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยธรรม
2. เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  หล่อดี
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นางเกษร  แสนเพชร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำผุย
3. นางสาววิภา  ชนะนิล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อ่อนคำผง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองฤทธิ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พงพ์ลุน
 
1. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวศิริวรรณ  สอใบ
 
1. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญบุตร
2. เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์
 
1. นางเกษร  แสนเพชร
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวปนัดดา  พรทิพย์
2. นางสาวมุฑิตา  พงษ์ลุน
3. นางสาวรัตนาพร  สาวันดี
 
1. นายสุเทพ  นามชัยโคตร
2. นางสาวปิยธิดา  สารโพธิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  โสรส
2. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงสุจิรัตน์  วรรณทวี
 
1. นางวเรศ  สาระพิชญ์
2. นางสาวจุฑามาศ  สารภาพ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.7 ทอง 6 1. นายธนากรณ์  พรมเสนา
2. นางสาววรรณภา  ไชยคุณ
3. นางสาววิลันดา  เชิดรังสรรค์
 
1. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
2. นางสาวศรินชา  ประสงค์นาค
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชิดพงษ์  โพธิ์ขาว
2. เด็กชายวชิระ  พันธ์ปกครอง
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูมินทร์  ชัยชนะ
2. เด็กชายสุเมธา  พงษ์เกษ
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือจุ้ย
2. เด็กหญิงฐิติมา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงศรุตา  เกิ้มเหมือนบุญ
4. เด็กหญิงสุธาสินิ  คำศรี
5. เด็กหญิงสุวรรณี  เภากุ่ม
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ปุณประวัติ
2. นางสาวจันทิรา  เจริญสิงห์
3. นางสาวจิราวรรณ  สายเหล็ก
4. นางสาวพจณี  ทองนาถ
5. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อ่อนเกษ
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคัมภีรพรรณ  ศรีนวล
2. นางสาวพิมพฤดา  นามบิดา
3. นางสาวมะลิวัลย์  พรมสุข
4. นางสาวสิริรัตน์  ไกลรัฐ
5. นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว
 
1. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายธีรพันธ์  นารี
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ
 
1. นางสาวผ่องนภา  นารี
2. นางสาวจิราวรรณ  สงคราม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 14 1. นางสาวจุฑามาศ  ป้อมสาหร่าย
2. นายวิศิษฏ์  เกษแก้ว
 
1. นายสมชาย  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนันดา  พละศักดิ์
2. นางสาวชุติภา  พละขัน
3. นางสาวประภัสสร  ชาวเวียง
4. นางสาวประภากร  สิ้นโศรก
5. นายวิเศษ  ชมพูแก้ว
6. นางสาวสุวลักษณ์  แก้วชมพู
7. นางสาวอาทิตยา  ยอดจันทร์
8. นางสาวเพ็ญนภา  พรมสุข
9. นางสาวแคทรียา  โคตวงค์
10. นายไพรวัลย์  ศรีประดู่
 
1. นายจารุพันธ์  อุทิตบุตร
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
3. นางสาวกานดา  จันโท
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนาตยา   พรมสุข
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  สารกอง
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นางสาวศรีจันทร์  ฝอยทอง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจีรพร  ศรีใส
2. นางสาวลลิตา  วงค์เงิน
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารยา  บุญรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาววาสิถี  ศรีสอน
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายปริวรรต  พับเพิง
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประวีณา  จุลหอม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญสร้อย
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชิตา  คำผุย
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองสุ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิญญา  ยอดยิ่งยงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คุณบุตร
2. เด็กหญิงนันทพร  พาชื่น
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  แก่นอ้วน
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวีณา  จุลหอม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ค้ำจุน
2. เด็กหญิงศิริยากร  นามวงษา
3. เด็กหญิงอารียา  เพ็งรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกฤษดา  พันธ์กิ่งทิพย์
2. นางสาวสุจิตรา  พงษ์เพ็ง
3. นางสาวอรรัมภา  ทิวไผ่งาม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 7 1. นายธีระศักดิ์  วงศ์คำแพง
2. นายพงศธร  สะอาด
3. นายวรพงศ์  พงษ์ลุน
4. นายวรายุส  วงษ์ไชยา
5. นายวรเชษฐ์  พรมจารึก
6. นายศิริวัฒน์  สุขหุ้ม
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นายกิติพงษ์  ปรัสพันธ์
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมโคตร
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 9 1. นางสาวฉัตรมณี  พรานพรม
 
1. นางสาวเพียงฟ้า  แก้วคันโท
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิชญาพร  มะเอียง
 
1. นางสาวเพียงฟ้า  แก้วคันโท
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเฉลิมชัย  โยธานันท์
 
1. นายธนงศักดิ์  สินทรัพย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายทักษิณ  เทพอาษา
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.11 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิรินธร  พับเพลิง
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจฉรีย์  บุญพอ
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงศรุตา  เกิ้มเหมือนบุญ
 
1. นางสาวเพียงฟ้า  แก้วคันโท
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุปผาชน  พุ่มพยอม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.42 ทอง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญเกิ่ง
2. นายนราธิป  คำศรี
3. นางสาวนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
2. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75.83 เงิน 7 1. เด็กหญิงเมวิกา  ศิรินัย
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาวปรีญาดา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรณิภา  นามวงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
61 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นางสาวนาตาลี  เชื้อลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำโสมศรี
2. เด็กหญิงญานิศา  กุตะวัน
3. นางสาวนนธิชา  พันธิ์กิ่งทิพย์
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
2. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีรพงษ์  ธรรมแก้ว
2. นางสาวนฤมลรัตน์  ทุมมา
3. นางสาวสุจิตรา  พลโศรก
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทุมมานาม
2. เด็กหญิงวรนุช  พื้นสวรรค์
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นายกฤษฎา  บุดดาลี
2. นายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.22 เงิน 24 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   ชัยธรรม
2. เด็กหญิงฏิตตาภรณ์  จันทร์แดง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวภัทราวดี  ไชยภักดิ์
2. นางสาวอภิสรา  บัลลัง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวกิตติยา  คำแสนหมื่น
2. นายเกรียงไกร  ศรีมาณะ
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  อรรคชาติ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 7 1. นายวรวุฒิ  ดีสูงเนิน
2. นายอลังกาฬ  แก้วสาลี
3. นายเชษฐ์วิวัฒน์  คำเพราะ
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางสาวปิยธิดา  สารโพธิ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระพล  พรมมา
2. นายอภิสิทธิ  อัมภรัตน์
3. นายอรรถพล  ยาศรี
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายคณิต  สิ้นโศรก
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชัชวาล  สนสาย
2. เด็กหญิงปณิตา  อนันต์
3. เด็กชายเอราวัต  ศรีนวล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นางสาวปิยธิดา  สารโพธิ์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพัฒน์  เทนสุนา
2. นายจตุรพร  กลุบุดี
3. นางสาวสุมาลี  สุขวงศ์
4. นางสาวอรวรรณ  พันกิ่งทิพย์
5. นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักดี
6. นางสาวอัจฉริยา  พืชศรี
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
3. นางเกษร  แสนเพชร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศาลา
2. นางสาวรุจิรา  รุจิโภชน์
3. นางสาวอารีญา  พงศ์พิมพ์
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.75 ทอง 4 1. เด็กชายบรรหาร  คำมาตย์
2. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  สระเงินสิงห์
3. นางสาวศิริวรรณ  บุฒพวา
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวจตุรพร  ดาวัลย์
2. นางสาวสุดารัตน์  กงล้อม
3. นางสาวอารยา  บุญลาย
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.99 ทอง 5 1. นางสาวถิราภรณ์  พันคำภา
2. นางสาววรรัตน์  บุญรัตน์
3. เด็กชายสุทธิมนต์  ขันชัย
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
77 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์เดช  ลินลาด
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 1. เด็กชายณรงค์เดช  ลินลาด
2. เด็กชายอภิวัฒนชัย  พรมมาสุข
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
2. นางสาวศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนนทกร  งิ้วไชยราช
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายศุภโชค  ใจมั่น
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายปิยราช  บุตรดี
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ