สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูมินทร์  ชัยชนะ
2. เด็กชายสุเมธา  พงษ์เกษ
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนันดา  พละศักดิ์
2. นางสาวชุติภา  พละขัน
3. นางสาวประภัสสร  ชาวเวียง
4. นางสาวประภากร  สิ้นโศรก
5. นายวิเศษ  ชมพูแก้ว
6. นางสาวสุวลักษณ์  แก้วชมพู
7. นางสาวอาทิตยา  ยอดจันทร์
8. นางสาวเพ็ญนภา  พรมสุข
9. นางสาวแคทรียา  โคตวงค์
10. นายไพรวัลย์  ศรีประดู่
 
1. นายจารุพันธ์  อุทิตบุตร
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
3. นางสาวกานดา  จันโท
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนาตยา   พรมสุข
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  สารกอง
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นางสาวศรีจันทร์  ฝอยทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเฉลิมชัย  โยธานันท์
 
1. นายธนงศักดิ์  สินทรัพย์