สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นางสาวอารีรัตน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธนาพร  สายที
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สารสุข
3. นางสาวอาทิตตยา  จำปาทอง
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  บัวแก้ว
2. นางสาวอรวดี  หน่อแก้ว
3. นางสาวอัญญารัตน์   คำศรี
 
1. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายวัฒนพงษ์  ลำสันเทียะ
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พงพ์ลุน
 
1. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวศิริวรรณ  สอใบ
 
1. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจีรพร  ศรีใส
2. นางสาวลลิตา  วงค์เงิน
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรณิภา  นามวงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำโสมศรี
2. เด็กหญิงญานิศา  กุตะวัน
3. นางสาวนนธิชา  พันธิ์กิ่งทิพย์
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
2. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทุมมานาม
2. เด็กหญิงวรนุช  พื้นสวรรค์
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายปิยราช  บุตรดี
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ