สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นางสาวปณิตา  ลีลา
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 16 1. นางสาวศรัณยา  สมหวัง
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาววิภาดา  สุภาษร
2. นางสาวเจนนิศา  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรลภัส  แก้ววังปา
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยธรรม
2. เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  หล่อดี
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นางเกษร  แสนเพชร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญบุตร
2. เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์
 
1. นางเกษร  แสนเพชร
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวปนัดดา  พรทิพย์
2. นางสาวมุฑิตา  พงษ์ลุน
3. นางสาวรัตนาพร  สาวันดี
 
1. นายสุเทพ  นามชัยโคตร
2. นางสาวปิยธิดา  สารโพธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารยา  บุญรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายปริวรรต  พับเพิง
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 7 1. นายธีระศักดิ์  วงศ์คำแพง
2. นายพงศธร  สะอาด
3. นายวรพงศ์  พงษ์ลุน
4. นายวรายุส  วงษ์ไชยา
5. นายวรเชษฐ์  พรมจารึก
6. นายศิริวัฒน์  สุขหุ้ม
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 9 1. นางสาวฉัตรมณี  พรานพรม
 
1. นางสาวเพียงฟ้า  แก้วคันโท
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายทักษิณ  เทพอาษา
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75.83 เงิน 7 1. เด็กหญิงเมวิกา  ศิรินัย
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาวปรีญาดา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นายกฤษฎา  บุดดาลี
2. นายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.22 เงิน 24 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   ชัยธรรม
2. เด็กหญิงฏิตตาภรณ์  จันทร์แดง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวกิตติยา  คำแสนหมื่น
2. นายเกรียงไกร  ศรีมาณะ
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  อรรคชาติ