สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   งามสุข
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 1. นางสาวภานุชนาถ   นารี
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สิงห์เสน
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำผุย
3. นางสาววิภา  ชนะนิล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อ่อนคำผง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองฤทธิ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  โสรส
2. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงสุจิรัตน์  วรรณทวี
 
1. นางวเรศ  สาระพิชญ์
2. นางสาวจุฑามาศ  สารภาพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.7 ทอง 6 1. นายธนากรณ์  พรมเสนา
2. นางสาววรรณภา  ไชยคุณ
3. นางสาววิลันดา  เชิดรังสรรค์
 
1. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
2. นางสาวศรินชา  ประสงค์นาค
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสือจุ้ย
2. เด็กหญิงฐิติมา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงศรุตา  เกิ้มเหมือนบุญ
4. เด็กหญิงสุธาสินิ  คำศรี
5. เด็กหญิงสุวรรณี  เภากุ่ม
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ปุณประวัติ
2. นางสาวจันทิรา  เจริญสิงห์
3. นางสาวจิราวรรณ  สายเหล็ก
4. นางสาวพจณี  ทองนาถ
5. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อ่อนเกษ
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคัมภีรพรรณ  ศรีนวล
2. นางสาวพิมพฤดา  นามบิดา
3. นางสาวมะลิวัลย์  พรมสุข
4. นางสาวสิริรัตน์  ไกลรัฐ
5. นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว
 
1. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายธีรพันธ์  นารี
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ
 
1. นางสาวผ่องนภา  นารี
2. นางสาวจิราวรรณ  สงคราม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 14 1. นางสาวจุฑามาศ  ป้อมสาหร่าย
2. นายวิศิษฏ์  เกษแก้ว
 
1. นายสมชาย  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาววาสิถี  ศรีสอน
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญสร้อย
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชิตา  คำผุย
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองสุ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิญญา  ยอดยิ่งยงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คุณบุตร
2. เด็กหญิงนันทพร  พาชื่น
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  แก่นอ้วน
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวีณา  จุลหอม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ค้ำจุน
2. เด็กหญิงศิริยากร  นามวงษา
3. เด็กหญิงอารียา  เพ็งรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกฤษดา  พันธ์กิ่งทิพย์
2. นางสาวสุจิตรา  พงษ์เพ็ง
3. นางสาวอรรัมภา  ทิวไผ่งาม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นายกิติพงษ์  ปรัสพันธ์
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมโคตร
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.11 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิรินธร  พับเพลิง
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจฉรีย์  บุญพอ
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงศรุตา  เกิ้มเหมือนบุญ
 
1. นางสาวเพียงฟ้า  แก้วคันโท
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุปผาชน  พุ่มพยอม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.42 ทอง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญเกิ่ง
2. นายนราธิป  คำศรี
3. นางสาวนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
2. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นางสาวนาตาลี  เชื้อลี
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีรพงษ์  ธรรมแก้ว
2. นางสาวนฤมลรัตน์  ทุมมา
3. นางสาวสุจิตรา  พลโศรก
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 7 1. นายวรวุฒิ  ดีสูงเนิน
2. นายอลังกาฬ  แก้วสาลี
3. นายเชษฐ์วิวัฒน์  คำเพราะ
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางสาวปิยธิดา  สารโพธิ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระพล  พรมมา
2. นายอภิสิทธิ  อัมภรัตน์
3. นายอรรถพล  ยาศรี
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายคณิต  สิ้นโศรก
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชัชวาล  สนสาย
2. เด็กหญิงปณิตา  อนันต์
3. เด็กชายเอราวัต  ศรีนวล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นางสาวปิยธิดา  สารโพธิ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพัฒน์  เทนสุนา
2. นายจตุรพร  กลุบุดี
3. นางสาวสุมาลี  สุขวงศ์
4. นางสาวอรวรรณ  พันกิ่งทิพย์
5. นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักดี
6. นางสาวอัจฉริยา  พืชศรี
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
3. นางเกษร  แสนเพชร
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศาลา
2. นางสาวรุจิรา  รุจิโภชน์
3. นางสาวอารีญา  พงศ์พิมพ์
 
1. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.75 ทอง 4 1. เด็กชายบรรหาร  คำมาตย์
2. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  สระเงินสิงห์
3. นางสาวศิริวรรณ  บุฒพวา
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวจตุรพร  ดาวัลย์
2. นางสาวสุดารัตน์  กงล้อม
3. นางสาวอารยา  บุญลาย
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.99 ทอง 5 1. นางสาวถิราภรณ์  พันคำภา
2. นางสาววรรัตน์  บุญรัตน์
3. เด็กชายสุทธิมนต์  ขันชัย
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์เดช  ลินลาด
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 1. เด็กชายณรงค์เดช  ลินลาด
2. เด็กชายอภิวัฒนชัย  พรมมาสุข
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
2. นางสาวศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
43 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนนทกร  งิ้วไชยราช
 
1. นายราชันย์  คำเพราะ
 
44 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายศุภโชค  ใจมั่น
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย