สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัฒนดา  มณีวรรณ
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 19 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีพล
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  จิตรี
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 1. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยม
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 18 1. นางสาวลลิตา  อาจดวงดี
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยปัญญา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลดา  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์ขาว
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพัชราพร  สารภูเขียว
2. เด็กหญิงมุธิตา  สารภูเขียว
 
1. นายเถวียน  รินทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายณัฐชา  ไชยลา
2. นางสาววรรณิภา  แสงประจักษ์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธนัชชา  จันทร์นวล
2. นางสาวนวรัตน์  วงษ์มณี
3. นางสาวสุนิตา  สมหมาย
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นายณัฐชา  ไชยลา
2. นางสาววรรณิภา   แสงประจักษ์
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายวัฒนา  ก้านเพชร
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงภาวินี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยรัตน์
 
1. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นายธวัชชัย แก่นจักร์
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 17 1. นายปฏิภาณ  ไชยปัญญา
2. นางสาววริศรา  โพนบุตร
3. นางสาวศศิธร  อินทรบุตร
 
1. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
2. นายธวัชชัย แก่นจักร์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุษราคัม  สุปัตติ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผาชัน
3. เด็กหญิงศิริญา  พุ่มเกาะ
 
1. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นายธวัชชัย แก่นจักร์
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 7 1. นางสาวจริยา  แสนจันทร์
2. นางสาวสุวนันท์  เกษแก้ว
3. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
 
1. นายธวัชชัย  แก่นจักร์
2. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.1 เงิน 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงริสา  ประณิธินันท์
3. เด็กหญิงลัดดา  ศิลาโชติ
 
1. นายธวัชชัย  แก่นจักร์
2. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.9 เงิน 8 1. นายบดินทร  ทันบุตร
2. นางสาววนิดา  สุปัตติ
3. นางสาวสุษมา  สักใส
 
1. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวปิยะดา บัวรินทร์  นายธวัชชัย แก่นจักร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 11 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยลา
2. เด็กชายสุริยา  ประพฤติธรรม
 
1. นายธวัชชัย แก่นจักร์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
2. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.83 เงิน 11 1. นางสาวฐิติมา  ดวงมาลา
2. นางสาวนุชนันท์  อุปกัง
 
1. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
2. นายธวัชชัย  แก่นจักร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนภูมิ  เรียนดารา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แดงดี
 
1. นายธวัชชัย แก่นจักร์  นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชินวัตร  ปะติตัง
2. เด็กชายอภิทักษ์  พิทักษา
 
1. นายธวัชชัย แก่นจักร์  นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.71 เงิน 27 1. เด็กหญิงนิชานันทร์  ปิกะตัง
2. เด็กชายวาสุกรี  ขุมทอง
 
1. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยลีอ่าง
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐธพล  เป้งทอง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แดงดี
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัฒนา  ก้านเพชร
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  ทองสาย
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ชัยปัญหา
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเดช  เกษตะระ
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 9 1. นายณัฐพล  หงษ์ทอง
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สุปัตติ
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายวาสุกรี  ขุมทอง
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวนิติยาพร   นวลใส
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอุดมทรัพย์  ดวงมาลา
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวสิริยาภรณ์  ยวงปรางค์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
37 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 6 1. นายภานุวัฒน์  บัวรินทร์
2. นางสาวมลฤดี  บุญหวาน
3. นางสาวละอองเดือน  สมรรักษ์
4. นางสาววิสุดา  มิมาลา
5. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายประวัติชัย  เป้งทอง
2. เด็กชายภัทรพล  ตาซื่อ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นายภูมินทร์  ทวีศรี
2. นายวิทวัส  สินทะแสน
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.44 ทอง 7 1. เด็กชายธัชนนท์  คันศร
2. นายอัครพล  วงษ์มณี
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายมนต์ชัย  วงษ์ไชยา
2. นายสุทัศน์  ชาภูธร
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. นายธีรภัทร  เปรี้ยวหวาน
2. นายธีรภาพ  เปรี้ยวหวาน
3. นายอาทิตย์  พงษ์พิละ
 
1. นายกัมปนาท  คันศร
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 1. เด็กชายคัมภีร์  คันศร
2. เด็กชายธวัชชัย  ดวงมาลา
3. เด็กชายวรเชษฐ์  แดงดี
 
1. นางนริศรา  บุตรไชย
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงจินตนา  บุตราช
2. เด็กหญิงศิรินภา  บัวรินทร์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นารี
 
1. นางนริศรา  บุตรไชย
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัญญา  บัวรินทร์
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน