สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  จิตรี
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 15 1. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.16 ทองแดง 18 1. นางสาวลลิตา  อาจดวงดี
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลดา  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงอรัญญา  พันธ์ขาว
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพัชราพร  สารภูเขียว
2. เด็กหญิงมุธิตา  สารภูเขียว
 
1. นายเถวียน  รินทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายณัฐชา  ไชยลา
2. นางสาววรรณิภา  แสงประจักษ์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายวัฒนา  ก้านเพชร
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 17 1. นายปฏิภาณ  ไชยปัญญา
2. นางสาววริศรา  โพนบุตร
3. นางสาวศศิธร  อินทรบุตร
 
1. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
2. นายธวัชชัย แก่นจักร์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายวัฒนา  ก้านเพชร
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรเดช  เกษตะระ
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 6 1. นายภานุวัฒน์  บัวรินทร์
2. นางสาวมลฤดี  บุญหวาน
3. นางสาวละอองเดือน  สมรรักษ์
4. นางสาววิสุดา  มิมาลา
5. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายมนต์ชัย  วงษ์ไชยา
2. นายสุทัศน์  ชาภูธร
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง