สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยม
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 14 1. เด็กหญิงภาวินี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยรัตน์
 
1. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นายธวัชชัย แก่นจักร์
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุษราคัม  สุปัตติ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผาชัน
3. เด็กหญิงศิริญา  พุ่มเกาะ
 
1. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นายธวัชชัย แก่นจักร์
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 7 1. นางสาวจริยา  แสนจันทร์
2. นางสาวสุวนันท์  เกษแก้ว
3. นางสาวอุไรภรณ์  แท่งทอง
 
1. นายธวัชชัย  แก่นจักร์
2. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.1 เงิน 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงริสา  ประณิธินันท์
3. เด็กหญิงลัดดา  ศิลาโชติ
 
1. นายธวัชชัย  แก่นจักร์
2. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.9 เงิน 8 1. นายบดินทร  ทันบุตร
2. นางสาววนิดา  สุปัตติ
3. นางสาวสุษมา  สักใส
 
1. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวปิยะดา บัวรินทร์  นายธวัชชัย แก่นจักร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 11 1. เด็กชายธีรธรรม  ไชยลา
2. เด็กชายสุริยา  ประพฤติธรรม
 
1. นายธวัชชัย แก่นจักร์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
2. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.83 เงิน 11 1. นางสาวฐิติมา  ดวงมาลา
2. นางสาวนุชนันท์  อุปกัง
 
1. นายศรัณญู ศรีธัญรัตน์  นางสาวปิยะดา บัวรินทร์
2. นายธวัชชัย  แก่นจักร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.71 เงิน 27 1. เด็กหญิงนิชานันทร์  ปิกะตัง
2. เด็กชายวาสุกรี  ขุมทอง
 
1. นายลำคลอง  ใสกระจ่าง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 9 1. นายณัฐพล  หงษ์ทอง
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวนิติยาพร   นวลใส
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวสิริยาภรณ์  ยวงปรางค์
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายประวัติชัย  เป้งทอง
2. เด็กชายภัทรพล  ตาซื่อ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. นายธีรภัทร  เปรี้ยวหวาน
2. นายธีรภาพ  เปรี้ยวหวาน
3. นายอาทิตย์  พงษ์พิละ
 
1. นายกัมปนาท  คันศร