สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงพัฒนดา  มณีวรรณ
 
1. นางสาวประพิณ  ไกรยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 19 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีพล
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยลีอ่าง
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐธพล  เป้งทอง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แดงดี
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรกร  ทองสาย
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สุปัตติ
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายวาสุกรี  ขุมทอง
 
1. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นายภูมินทร์  ทวีศรี
2. นายวิทวัส  สินทะแสน
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.44 ทอง 7 1. เด็กชายธัชนนท์  คันศร
2. นายอัครพล  วงษ์มณี
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวปิยะดา  บัวรินทร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 1. เด็กชายคัมภีร์  คันศร
2. เด็กชายธวัชชัย  ดวงมาลา
3. เด็กชายวรเชษฐ์  แดงดี
 
1. นางนริศรา  บุตรไชย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงจินตนา  บุตราช
2. เด็กหญิงศิรินภา  บัวรินทร์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นารี
 
1. นางนริศรา  บุตรไชย
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัญญา  บัวรินทร์
 
1. นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน