สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายา
 
1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 5 1. นางสาวอรทัย  ตรีกุล
 
1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ศิริจันดา
 
1. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญพอ
 
1. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุระสิงห์
 
1. นางสาวพรนิษา   ทองอ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวนัฐวรรณ   สุขศรี
 
1. นางสาวพรนิษา   ทองอ้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายยศพนธ์  ชัยบุตร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุธน  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำพร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์แก้ว
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรนภา  ศรีด้วง
2. นางสาวเอื้อมพร  สังขะพงษ์
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายสุรชาติ  นามวิชา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกิตติยา  ชัยอารีย์
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ประวาฬ
2. เด็กหญิงยุพาลักษณ์  นามวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณิสา  คิงคำ
 
1. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
2. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชไมพร  สงวนสัตย์
2. เด็กหญิงภานุมาส  สมวงศ์
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
2. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนุจรินทร์  สุภเกษ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริจันดา
 
1. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี
2. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศักราช  พรหมโลก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกรองทอง  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  โสผล
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วใส
3. เด็กหญิงอโณทัย  จันทะเกษ
 
1. นางสาววนิษา  จันคะนา
2. นายอรรถวิทย์  โพธิ์ศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกัลยาณี  วันดีรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  ศิรินัย
3. นางสาวสุภาพร  โสภา
 
1. นางสาวจินตนา  มกรนันท์
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจนิสตา  อ่อนสุด
2. เด็กชายธนกร  แก้วรักษา
3. เด็กหญิงเอ็มมิกา  ถาป่าผึ้ง
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 16 1. นางสาวจิราภรณ์  วิริยะภาพ
2. นางสาวปรีญานันท์  จันทร์เรือง
3. นางสาววนิสา  วงค์แก้ว
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  ต้นงาม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  บุญลพ
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.86 ทอง 4 1. นายธีรศักดิ์  ศรีปัตเนตร
2. นายรัฐธรรมนูญ  สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
2. นางกาญจนา  ยอดมาลี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพล  สุระสิงห์
2. เด็กชายอดุลวิทย์  สอนชูชีพ
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศภัค  โสภา
2. เด็กชายอดุลวิทย์  สอนชูชีพ
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชูรินธร  อินธิราช
2. เด็กหญิงพิลาวรรณ  กาบขุนทด
3. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีด้วง
4. เด็กหญิงเจนจิรา  นันทะเสน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิทธิพร
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
2. นางภัทราพร  วรรณา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.8 เงิน 14 1. นายณัฐพล  เกษี
2. นายธนากร  พันธ์อ่อน
3. นายธัญนพ  ศิลปศาสตร์
4. นายนายปริญญา  คำแพง
5. นายอนันต์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
2. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรัญชัย  เสาเวียง
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  ศรีฟ้า
3. เด็กหญิงวัชฎาพร  อินธิเดช
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มงคลแก้ว
5. เด็กชายอภิชาติ  ศรีปัตเนตร
 
1. นางภัทราพร  วรรณา
2. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร  อินทรพุฒ
2. นายทองดี  สาระมู
3. นางสาวทิพย์อักษร  ธงชัย
4. นางสาวปวีณา  นามวิชา
5. นางสาววราทิพย์  นามวิชา
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
2. นางภัทราพร  วรรณา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวบุษบา  เสมาคง
2. นางสาวพัชรา  สิงห์ซอม
3. นางสาววาสนา  วงค์เศษ
4. นางสาววิภารัตน์  สวัสดิ์ราช
5. นายเอกพันธ์  มณีรอด
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนันต์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายา
2. เด็กชายพงศกร  คำพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายญาณกร  มงคลแก้ว
2. นางสาวปาริฉัตร  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรธิดา  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงรัชฎา  แถวพันธ์
 
1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศิริวรรณ  สวัสดิราช
2. นางสาวสุรีย์  ดอนกระโทก
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิดา  พฤกษชาติ
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  คำพันธ์
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำแพง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพย์วารี  ศรีฟ้า
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงศรัญญา  จันมนตรี
 
1. นายเอกชัย  จันมนตรี
2. นางสาวนางสาวกิติยา  เสียงใส
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิชญาภา  กุลสุทธิ์
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  สุขันธ์ชี
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพล  สารีอาจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  โถสันเทียะ
3. เด็กชายศุุภชัย  นามอ้น
 
1. นายเอกชัย  จันมนตรี
2. นางสาวอุดมลักษณ์  แจ่มแจ้ง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  เรืองรุ่ง
2. นางสาวจิรัญญา  โสภา
3. นางสาวเพชราภรณ์  กระแสเทพ
 
1. นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ
2. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์วดี  ดี
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีโทคำ
2. เด็กชายวีระพล  โสผล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองใบใหญ่
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นายธีรพันธ์  สายบัว
2. เด็กชายวีระพล  โสผล
3. นางสาวศุภสุตา   ดามี
4. นายสิทธิพงษ์  หวังผล
5. นายสุทธิพงษ์  สังขะพงษ์
6. นายสุทธิราช  แก้วรักษา
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  สาระมู
2. เด็กชายชาญณรงค์  ดาวเรือง
3. นางสาวทิพย์วดี  ดี
4. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญพอ
5. นายธีรพันธ์  สายบัว
6. นายธีระศักดิ์  ศรีปัตรเนตร
7. นายประวิทย์  บุญราช
8. นางสาวปิยนันท์  สิมาขันธ์
9. นางสาวพัชรินทร์  แสงเดช
10. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
11. เด็กชายวีระพล  โสผล
12. นางสาวศุภสุตา   ดามี
13. นายสิทธิพงษ์  สังขะพงษ์
14. นายสิทธิพงษ์  หวังผล
15. นางสาวสุพัตรา  บุดดี
16. นางสาวเจนจิรา  สีกะชา
17. นายเทพธารินทร์  อิอิ
18. นางสาวเสาวลักษณ์  บัวศรี
19. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทะนะ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
4. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์
5. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสาวิตรี  พงษ์บรรเทา
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภสุตา   ดามี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายพรพิชัย  อารมณ์
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.1 ทอง 7 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามวิชา
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภสุตา   ดามี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภสุตา   ดามี
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  สาระมู
2. นางสาวทิพย์วารี  ศรีฟ้า
3. นางสาวพรวิภา  บัวศรี
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวฐิติชญา  คำสาลี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  กาลพฤกษ์
2. เด็กชายเจนณรงค์  สังขพงษ์
 
1. นางปัณณธร  ละโป้
2. นางสาววัลลภา  พวงเงิน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิตติพร  ขวัญยาใจ
2. เด็กหญิงจิตติมา  คำแพง
 
1. นางปัณณธร  ละโป้
2. นางสาวกุลธิดา  สิทธิพร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาววราภรณ์  ภูมิลักษณ์
2. นายอรรถชัย  บัวศรี
 
1. นางปัณณธร  ละโป้
2. นางสาววัลลภา  พวงเงิน
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพล  พงษ์คำ
2. เด็กชายพลวัต  ขันธวิเศษ
3. เด็กชายศรายุทธ  สงจันทร์
 
1. นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันคืน
2. นายชัยมงคล  วันดีรัตน์
3. นายนพรัตน์  ศรีด้วง
4. นางสาวนิลาวัลย์  นิยมญาติ
5. นางสาวสรวงสุดา  ศิรินัย
6. นายไกรสร  มณีชาติ
 
1. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจาตุรนต์  สวัสดิ์ราช
2. นางสาวศิริกานต์ดา  จันทร์ดวงศรี
3. นางสาวสุพรรณษา  สิงห์ซอม
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
2. นางภัทราพร  วรรณา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.87 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  เพชรดี
2. เด็กหญิงรัชนันท์  ศิรินัย
3. เด็กหญิงอานิตยา  ธงชัย
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง 8 1. นางสาวกัลยาณี  ภูมิลักษณ์
2. นางสาวสิริรัตน์  บุญขวาง
3. นางสาวอรประภา  คูณแก้ว
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
 
70 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระพล  โสผล
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
71 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
72 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
73 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  สาระมู
2. นายณัฐพล  วงษ์พุฒ
3. นายธนกร  พันธ์อ่อน
4. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญพอ
5. นายธัญนพ  ศิลปศาสตร์
6. นายธีรพันธ์  สายบัว
7. นายธีระศักดิ์  ศรีปัตรเนตร
8. นายประวิทย์  บุญราช
9. นางสาวปิยนันท์  สิมาขันธ์
10. นางสาวพัชรินทร์  แสงเดช
11. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
12. เด็กชายวีระพล  โสผล
13. นางสาวศุภสุตา   ดามี
14. นายสิทธิพงษ์  หวังผล
15. นายสุทธิพงษ์  สังขะพงษ์
16. นายสุทธิราช  แก้วรักษา
17. นางสาวสุพัตรา  บุดดี
18. นายอนันต์  บุญรัตน์
19. เด็กชายอัครพล  จิตติ
20. นางสาวเจนจิรา  สีกะชา
21. เด็กชายเสาวลักษณ์  บัวศรี
22. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทะนะ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์
4. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
5. นายวิจิตร  ดวนใหญ่