สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  โสผล
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วใส
3. เด็กหญิงอโณทัย  จันทะเกษ
 
1. นางสาววนิษา  จันคะนา
2. นายอรรถวิทย์  โพธิ์ศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกัลยาณี  วันดีรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  ศิรินัย
3. นางสาวสุภาพร  โสภา
 
1. นางสาวจินตนา  มกรนันท์
2. นางสาวเพชรรัตน์  พิมพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายณัฐพล  สุระสิงห์
2. เด็กชายอดุลวิทย์  สอนชูชีพ
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพล  พงษ์คำ
2. เด็กชายพลวัต  ขันธวิเศษ
3. เด็กชายศรายุทธ  สงจันทร์
 
1. นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว