สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ศิริจันดา
 
1. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำพร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์แก้ว
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 16 1. นางสาวจิราภรณ์  วิริยะภาพ
2. นางสาวปรีญานันท์  จันทร์เรือง
3. นางสาววนิสา  วงค์แก้ว
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรธิดา  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงรัชฎา  แถวพันธ์
 
1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิชญาภา  กุลสุทธิ์
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายพรพิชัย  อารมณ์
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย