สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญพอ
 
1. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวนัฐวรรณ   สุขศรี
 
1. นางสาวพรนิษา   ทองอ้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรนภา  ศรีด้วง
2. นางสาวเอื้อมพร  สังขะพงษ์
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายสุรชาติ  นามวิชา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกิตติยา  ชัยอารีย์
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ประวาฬ
2. เด็กหญิงยุพาลักษณ์  นามวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณิสา  คิงคำ
 
1. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
2. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชไมพร  สงวนสัตย์
2. เด็กหญิงภานุมาส  สมวงศ์
 
1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา
2. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศักราช  พรหมโลก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกรองทอง  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.8 เงิน 14 1. นายณัฐพล  เกษี
2. นายธนากร  พันธ์อ่อน
3. นายธัญนพ  ศิลปศาสตร์
4. นายนายปริญญา  คำแพง
5. นายอนันต์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
2. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรัญชัย  เสาเวียง
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  ศรีฟ้า
3. เด็กหญิงวัชฎาพร  อินธิเดช
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มงคลแก้ว
5. เด็กชายอภิชาติ  ศรีปัตเนตร
 
1. นางภัทราพร  วรรณา
2. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวบุษบา  เสมาคง
2. นางสาวพัชรา  สิงห์ซอม
3. นางสาววาสนา  วงค์เศษ
4. นางสาววิภารัตน์  สวัสดิ์ราช
5. นายเอกพันธ์  มณีรอด
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศิริวรรณ  สวัสดิราช
2. นางสาวสุรีย์  ดอนกระโทก
 
1. นายธนวัฒน์  ลบบำรุง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำแพง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามวิชา
 
1. นางสาวยุภาพร  สมีน้อย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิตติพร  ขวัญยาใจ
2. เด็กหญิงจิตติมา  คำแพง
 
1. นางปัณณธร  ละโป้
2. นางสาวกุลธิดา  สิทธิพร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาววราภรณ์  ภูมิลักษณ์
2. นายอรรถชัย  บัวศรี
 
1. นางปัณณธร  ละโป้
2. นางสาววัลลภา  พวงเงิน