สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายา
 
1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 5 1. นางสาวอรทัย  ตรีกุล
 
1. นายธงชัย  อภิพุทธิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สุระสิงห์
 
1. นางสาวพรนิษา   ทองอ้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายยศพนธ์  ชัยบุตร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุธน  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจนิสตา  อ่อนสุด
2. เด็กชายธนกร  แก้วรักษา
3. เด็กหญิงเอ็มมิกา  ถาป่าผึ้ง
 
1. นางสาวอำพร  บัวภา
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.86 ทอง 4 1. นายธีรศักดิ์  ศรีปัตเนตร
2. นายรัฐธรรมนูญ  สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
2. นางกาญจนา  ยอดมาลี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศภัค  โสภา
2. เด็กชายอดุลวิทย์  สอนชูชีพ
 
1. นายพงษ์ชัย  คำแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร  อินทรพุฒ
2. นายทองดี  สาระมู
3. นางสาวทิพย์อักษร  ธงชัย
4. นางสาวปวีณา  นามวิชา
5. นางสาววราทิพย์  นามวิชา
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
2. นางภัทราพร  วรรณา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มายา
2. เด็กชายพงศกร  คำพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายญาณกร  มงคลแก้ว
2. นางสาวปาริฉัตร  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิดา  พฤกษชาติ
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงศรัญญา  จันมนตรี
 
1. นายเอกชัย  จันมนตรี
2. นางสาวนางสาวกิติยา  เสียงใส
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  สุขันธ์ชี
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  เรืองรุ่ง
2. นางสาวจิรัญญา  โสภา
3. นางสาวเพชราภรณ์  กระแสเทพ
 
1. นายชินท์ณภัทร  ชุติมามาศ
2. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์วดี  ดี
 
1. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นายธีรพันธ์  สายบัว
2. เด็กชายวีระพล  โสผล
3. นางสาวศุภสุตา   ดามี
4. นายสิทธิพงษ์  หวังผล
5. นายสุทธิพงษ์  สังขะพงษ์
6. นายสุทธิราช  แก้วรักษา
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
2. นายบุญสืบ  เกตุวุฒิ
3. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.1 ทอง 7 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  สาระมู
2. นางสาวทิพย์วารี  ศรีฟ้า
3. นางสาวพรวิภา  บัวศรี
 
1. นางนาตยา  จันทรักษ์
2. นางสาวฐิติชญา  คำสาลี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  กาลพฤกษ์
2. เด็กชายเจนณรงค์  สังขพงษ์
 
1. นางปัณณธร  ละโป้
2. นางสาววัลลภา  พวงเงิน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันคืน
2. นายชัยมงคล  วันดีรัตน์
3. นายนพรัตน์  ศรีด้วง
4. นางสาวนิลาวัลย์  นิยมญาติ
5. นางสาวสรวงสุดา  ศิรินัย
6. นายไกรสร  มณีชาติ
 
1. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.87 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  เพชรดี
2. เด็กหญิงรัชนันท์  ศิรินัย
3. เด็กหญิงอานิตยา  ธงชัย
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง 8 1. นางสาวกัลยาณี  ภูมิลักษณ์
2. นางสาวสิริรัตน์  บุญขวาง
3. นางสาวอรประภา  คูณแก้ว
 
1. นางสุจิตตรา  ปราบนอก
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชระ  ศรีลาโชติ
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์