สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงวัลลิภา  แย้มทรัพย์
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 1. นายสิทธินันท์  พลับเพลิง
 
1. นางสาวกิดาการ  สมลักษณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรพิมล  พรมรักษา
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวทองจันทร์   พรมชาติ
 
1. นางสาวกิดาการ   สมลักษณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา   กันยา
 
1. นางกัญญณัช   บุญส่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 9 1. นางสาวศุภกิตติ์  ไชยา
 
1. นางกัญญณัช  บุญส่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกนก  สมจันทร์
2. เด็กหญิงบุษยามาศ  บุดดี
3. เด็กหญิงปราณี   ดารุณ
 
1. นางสาวนวลฉวี  ศิริมานพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สาระวัน
2. นางสาวฉันทนา  บุษบา
3. นางสาวเกวลิน  สุขศรี
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุณยาวีร์  ทองเทพ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  กันยา
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาพร  บุญราช
2. นางสาวสุกัญญา  สาระพล
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  สะท้านอาจ
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายอดิศักดิ์  องอาจ
 
1. นางสาวอรษา  นนทะเสน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์   คงคำ
2. นางสาวหนึ่งธิดา  เกษแก้ว
3. นางสาวอรพรรณ   พุดทา
 
1. นายจาตุพักตร์  พากเพียร
2. นางสาวอรุณีย์  พรมชาติ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สุขเสนา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  วิลัย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แพทย์อ้อ
 
1. นายจาตุพักตร์  พากเพียร
2. นางสาวพนิดา  จันทเสน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สมบรรณ์
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วอุดร
 
1. นายสุริยา  บัญญัติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวคันธิมา  สารโท
2. นายอรรคเดช  วิจาร
 
1. นายอภิชัย  สังข์ทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญวิเชียร
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายสราวุธ  วิเศษสังข์
 
1. นางสริยาภรณ์  แก้วกล้า
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพิยดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อิสาน
 
1. นางนัยนา  อ่อนศรี
2. นางสาวสมพักษ์  ดวนใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดนุลดา  ก่อแก้ว
2. นายหิรัญ  สมบัน
3. นายอ้น  ทองเลิศ
 
1. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
2. นางปุญชรัสมิ์  สุขเกษม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมภารเพียร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันทวงค์
 
1. นางสาววันดี  วิถี
2. นางสาวธิดา  กันตรง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.83 เงิน 13 1. นางสาวดาราพร  ธรรมดา
2. นายศักดา  บุญธรรม
3. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. นางเกศสุดา  กำจัด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรวลัย  สำเภา
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ชมภูวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชร์บุตร
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 9 1. นายจักรินทร์  พงษ์สำราญ
2. นายพรทิพย์  กาหลง
3. นางสาวสุภาพร  คำแพง
 
1. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
2. นางสาวนริศรา  จรูญกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ขยายวงศ์
3. เด็กหญิงอมลดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางนัยนา  อ่อนศรี
2. นางสาวสมพักษ์  ดวนใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติภาภรณ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
2. นางสาวนุจริญ  สมชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.43 ทอง 5 1. นางสาวพรนิภา  ศรีพันธ์
2. นายอนุทัย  จันทะเสน
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
2. นายคมเพชร  อ้วนพร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  ดวนใหญ่
2. เด็กชายหรรษวัต  ลีตานา
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  อำพัน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรกุพันธ์
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรภา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงพิทยาธร  บุญราช
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวนใหญ่
4. เด็กหญิงสุนันทา  อำภา
5. เด็กหญิงสุวีรยา  สมหมาย
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางสาวประภัสสร   อินตะนัย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นางสาวจิราวรรณ  พิทักษา
2. นางสาวพิศราภรณ์  ไกรยา
3. เด็กชายมะลิวัลย์  มงคล
4. นางสาวสุภาวดี  บุญส่ง
5. นางสาวอศัรญา  เฟื้องฟู
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
2. นางสาวพวงประภา  จันทะเสน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.14 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญวิเชียร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 20 1. นางสาวนันทิยา  พรรณนา
2. นายสุทินันท์  สมมุติ
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  วิเศษสุด
2. นายธนันต์ทัศน์  อำภา
3. นางสาวปนิษตฐานภรณ์  สีสมาน
4. นางสาวปวิตา  ขาวสูง
5. นางสาวปิ่นมะณีย์  พุทธา
6. นายพีระพงษ์  หงษา
7. นายสันติสุข  กุลัดนาม
8. นายสุรนาถ  สมันสุข
9. นางสาวเกณิกา  บุญภามา
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางสาวประภัสสร   อินตะนัย
3. นายกฤษดา  ชาญชิตร
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ชนะชัย
2. เด็กหญิงสมหทัย   ชนะชัย
 
1. นายอภิสิทธิ์  แก้วสมุุทร
2. นายสันติ  บุญราช
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจินตนา  อุทัย
2. นางสาวพรรณวิษา  สมจันทร์
 
1. นายนิรันดร  ตังสุข
2. นายสันติ  บุญราช
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันตไชย  ไตยวงศ์
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวพัชนิดา  อรทัย
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภา  บุตรกูล
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงมณิการ์  งอมสงัด
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวรุ่งนภา  ดวนใหญ่
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายกฤตนัย  สุธาตุ
2. นายตะวัน  ยอดจักร์
3. นายนครินทร์  จิกหาญ
4. นายพีรพัฒน์  สมาน
5. นายอภิชาติ  ศรกุพันธ์
6. นายเจษฎากร  ชาญพินิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายคมเพชร  อ้วนพร
3. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นาย วิสิษฐ์  วิเศษสังข์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงขวัญนภา   ดีเลิศ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สายรอด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาววารุณี  ดวนใหญ่
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายวิสิษฐ์  วิเศษสังข์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โกมลวานิชย์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 1. นางสาวสุวณี  อิสาน
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายสนธญา  สง่างาม
 
1. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นายชนายุทธ  พุทธา
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 1. เด็กหญิง ชลธิชา  ขันธ์เสน
 
1. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 17 1. นางสาวอรทัย  วงษ์พินิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสนธญา  สง่างาม
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  ยอดจักร์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาราพร  วิเชียร
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวสุวณี  อิสาน
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นายกฤตนัย  สุธาตุ
2. นายจักรพันธ์  วิเศษสุด
3. นางสาวณัฐกฤตา  อำภา
4. เด็กชายนพรัตน์  เกษกุล
5. เด็กหญิงปิยะมณี  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายปุระชัย  ดวนใหญ่
7. เด็กหญิงพรพิมล  พรมรักษา
8. เด็กหญิงวิชญาพร  เสนาจ
9. นายเจษฎากร  ชาญพินิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายคมเพชร  อ้วนพร
3. นางชเนตตา  ชูสิทธฺิ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นายนันทวัติ  ใสกระจ่าง
2. นายมนตรี  ดวนใหญ่
3. นายราเชนทร์  ทิพโชติ
4. นายฤทธิรงค์  พรมชาติ
5. นายศรณ์นิพัฒน์  อินตา
 
1. นางสาวอรษา  นนทะเสน
2. นายสุริยา  บัญญัติ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิฌา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวณฐพร  ศรกุพันธ์
3. นายณัฐนันท์  ดวนใหญ่
4. นายธีรวัฒน์  เขมรัชต์เรืองกิจ
5. นางสาวพรภิมล  พฤกษชาติ
6. นางสาวอภิสรา  สุภาพ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
2. นางสาวสุวชิรา   ถีระพันธ์
3. นางสาวสุภัตตรา  บุญภามา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  กระโพธิ์
2. นางสาวทัศนีย์  พรรณภัคดี
3. นางสาวนฤภร  พิมพ์ทอง
4. นางสาวรุ่งนภา  ศิริมานพ
5. นายสุริยา  สมอารางค์
6. นางสาวแก้วสุดา  บุญส่ง
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
3. นางสาวประภัสสร   อินตะนัย
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โนนสูง
2. เด็กหญิงลลิตา  ภาเฮือง
3. เด็กหญิงสุนิศา  อ้วนพร
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
2. นางสาวนวลฉวี  ศิริมานพ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวนิภาพร  วิถี
2. นางสาวศิริบูรณ์  พิมาย
3. นางสาวสุภาวดี  แก้วรักษา
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางสาวณัชชาธิดา  ตัดสมัย
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายชลวัฒน์  อินทโร
2. เด็กหญิงอทิตยา  พรรณา
 
1. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.78 เงิน 20 1. เด็กหญิงกุลจิรา  นงค์สันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยะมณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญสูง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวนใหญ่
 
1. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
2. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวัชระ  อ้อมแก้ว
2. นางสาวสุพรรษา  บุษบา
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 14 1. เด็กชายทีปกร  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายอมรเดช  นามสีฐาน
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  กาทอง
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายกฤษดา  ผกาแดง
2. นายนัฐเวศน์  บุดดาวงค์
3. นายศุภชัย  เผดิม
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรเดช  ชมภูวงค์
2. นายศุภกฤษ  สำเภา
3. นายสิทธิชัย  ดวนใหญ่
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางพวงผกา  สมมุติ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชลาศัย
2. เด็กหญิงณัฐมน  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงตะวัน  พุทธา
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  นัดที
5. เด็กหญิงศิริวิมล  อินตา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กันยา
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
3. นางพวงผกา  สมมุติ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นายพรประสิทธิ์  วิจาร
2. นางสาวศิริวรรณ  วิถี
3. นางสาวสุภัตรา  สุพรรณ์
4. นางสาวอรอนงค์  บุระเนตร
5. นางสาวอัฎฐวรรณ  โคสิตา
6. นางสาวอุดมพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
2. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
3. นางพวงผกา  สมมุติ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรรณวิษา  สมจันทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองนาค
3. นางสาวเบญจรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางชนิดา  ใสกระจ่าง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายชินราช  มั่นจงดี
2. เด็กชายชินาธิป  เสาวาลิต
3. เด็กชายนพรัตน์  นามวัน
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววรรณิศา  พิมนา
2. นางสาววิมลสิริ  บัลลังค์
3. นางสาวสไบแพร  หลอดคำ
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวพรชิตา  วิเชียร
2. นางสาวอภิญญา  จันทศิลา
3. นางสาวเพชรใส  สายสด
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ