สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพิยดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อิสาน
 
1. นางนัยนา  อ่อนศรี
2. นางสาวสมพักษ์  ดวนใหญ่
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดนุลดา  ก่อแก้ว
2. นายหิรัญ  สมบัน
3. นายอ้น  ทองเลิศ
 
1. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
2. นางปุญชรัสมิ์  สุขเกษม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  วิเศษสุด
2. นายธนันต์ทัศน์  อำภา
3. นางสาวปนิษตฐานภรณ์  สีสมาน
4. นางสาวปวิตา  ขาวสูง
5. นางสาวปิ่นมะณีย์  พุทธา
6. นายพีระพงษ์  หงษา
7. นายสันติสุข  กุลัดนาม
8. นายสุรนาถ  สมันสุข
9. นางสาวเกณิกา  บุญภามา
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางสาวประภัสสร   อินตะนัย
3. นายกฤษดา  ชาญชิตร