สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายอดิศักดิ์  องอาจ
 
1. นางสาวอรษา  นนทะเสน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจินตนา  อุทัย
2. นางสาวพรรณวิษา  สมจันทร์
 
1. นายนิรันดร  ตังสุข
2. นายสันติ  บุญราช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายสนธญา  สง่างาม
 
1. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โนนสูง
2. เด็กหญิงลลิตา  ภาเฮือง
3. เด็กหญิงสุนิศา  อ้วนพร
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
2. นางสาวนวลฉวี  ศิริมานพ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวนิภาพร  วิถี
2. นางสาวศิริบูรณ์  พิมาย
3. นางสาวสุภาวดี  แก้วรักษา
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางสาวณัชชาธิดา  ตัดสมัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญสูง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวนใหญ่
 
1. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
2. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์