สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวทองจันทร์   พรมชาติ
 
1. นางสาวกิดาการ   สมลักษณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา   กันยา
 
1. นางกัญญณัช   บุญส่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 9 1. นางสาวศุภกิตติ์  ไชยา
 
1. นางกัญญณัช  บุญส่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกนก  สมจันทร์
2. เด็กหญิงบุษยามาศ  บุดดี
3. เด็กหญิงปราณี   ดารุณ
 
1. นางสาวนวลฉวี  ศิริมานพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สาระวัน
2. นางสาวฉันทนา  บุษบา
3. นางสาวเกวลิน  สุขศรี
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาพร  บุญราช
2. นางสาวสุกัญญา  สาระพล
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  สะท้านอาจ
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สมบรรณ์
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วอุดร
 
1. นายสุริยา  บัญญัติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวคันธิมา  สารโท
2. นายอรรคเดช  วิจาร
 
1. นายอภิชัย  สังข์ทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายสราวุธ  วิเศษสังข์
 
1. นางสริยาภรณ์  แก้วกล้า
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.83 เงิน 13 1. นางสาวดาราพร  ธรรมดา
2. นายศักดา  บุญธรรม
3. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. นางเกศสุดา  กำจัด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 9 1. นายจักรินทร์  พงษ์สำราญ
2. นายพรทิพย์  กาหลง
3. นางสาวสุภาพร  คำแพง
 
1. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
2. นางสาวนริศรา  จรูญกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรภา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงพิทยาธร  บุญราช
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวนใหญ่
4. เด็กหญิงสุนันทา  อำภา
5. เด็กหญิงสุวีรยา  สมหมาย
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางสาวประภัสสร   อินตะนัย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ชนะชัย
2. เด็กหญิงสมหทัย   ชนะชัย
 
1. นายอภิสิทธิ์  แก้วสมุุทร
2. นายสันติ  บุญราช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวพัชนิดา  อรทัย
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงมณิการ์  งอมสงัด
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวรุ่งนภา  ดวนใหญ่
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงขวัญนภา   ดีเลิศ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สายรอด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 17 1. นางสาวอรทัย  วงษ์พินิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายชลวัฒน์  อินทโร
2. เด็กหญิงอทิตยา  พรรณา
 
1. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.78 เงิน 20 1. เด็กหญิงกุลจิรา  นงค์สันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยะมณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์