สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงวัลลิภา  แย้มทรัพย์
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 1. นายสิทธินันท์  พลับเพลิง
 
1. นางสาวกิดาการ  สมลักษณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวศิริลักษณ์   คงคำ
2. นางสาวหนึ่งธิดา  เกษแก้ว
3. นางสาวอรพรรณ   พุดทา
 
1. นายจาตุพักตร์  พากเพียร
2. นางสาวอรุณีย์  พรมชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สุขเสนา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  วิลัย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แพทย์อ้อ
 
1. นายจาตุพักตร์  พากเพียร
2. นางสาวพนิดา  จันทเสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมภารเพียร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันทวงค์
 
1. นางสาววันดี  วิถี
2. นางสาวธิดา  กันตรง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรวลัย  สำเภา
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ชมภูวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชร์บุตร
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ขยายวงศ์
3. เด็กหญิงอมลดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางนัยนา  อ่อนศรี
2. นางสาวสมพักษ์  ดวนใหญ่
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิตติภาภรณ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
2. นางสาวนุจริญ  สมชัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.43 ทอง 5 1. นางสาวพรนิภา  ศรีพันธ์
2. นายอนุทัย  จันทะเสน
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
2. นายคมเพชร  อ้วนพร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นางสาวจิราวรรณ  พิทักษา
2. นางสาวพิศราภรณ์  ไกรยา
3. เด็กชายมะลิวัลย์  มงคล
4. นางสาวสุภาวดี  บุญส่ง
5. นางสาวอศัรญา  เฟื้องฟู
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
2. นางสาวพวงประภา  จันทะเสน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.14 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญวิเชียร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 20 1. นางสาวนันทิยา  พรรณนา
2. นายสุทินันท์  สมมุติ
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภา  บุตรกูล
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นายกฤตนัย  สุธาตุ
2. นายตะวัน  ยอดจักร์
3. นายนครินทร์  จิกหาญ
4. นายพีรพัฒน์  สมาน
5. นายอภิชาติ  ศรกุพันธ์
6. นายเจษฎากร  ชาญพินิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายคมเพชร  อ้วนพร
3. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นาย วิสิษฐ์  วิเศษสังข์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาววารุณี  ดวนใหญ่
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายวิสิษฐ์  วิเศษสังข์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โกมลวานิชย์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 1. นางสาวสุวณี  อิสาน
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นายชนายุทธ  พุทธา
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 1. เด็กหญิง ชลธิชา  ขันธ์เสน
 
1. นางสาวชนินทรา  ผ่องแผ้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  ยอดจักร์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาราพร  วิเชียร
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวสุวณี  อิสาน
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นายกฤตนัย  สุธาตุ
2. นายจักรพันธ์  วิเศษสุด
3. นางสาวณัฐกฤตา  อำภา
4. เด็กชายนพรัตน์  เกษกุล
5. เด็กหญิงปิยะมณี  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายปุระชัย  ดวนใหญ่
7. เด็กหญิงพรพิมล  พรมรักษา
8. เด็กหญิงวิชญาพร  เสนาจ
9. นายเจษฎากร  ชาญพินิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายคมเพชร  อ้วนพร
3. นางชเนตตา  ชูสิทธฺิ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นายนันทวัติ  ใสกระจ่าง
2. นายมนตรี  ดวนใหญ่
3. นายราเชนทร์  ทิพโชติ
4. นายฤทธิรงค์  พรมชาติ
5. นายศรณ์นิพัฒน์  อินตา
 
1. นางสาวอรษา  นนทะเสน
2. นายสุริยา  บัญญัติ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิฌา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวณฐพร  ศรกุพันธ์
3. นายณัฐนันท์  ดวนใหญ่
4. นายธีรวัฒน์  เขมรัชต์เรืองกิจ
5. นางสาวพรภิมล  พฤกษชาติ
6. นางสาวอภิสรา  สุภาพ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
2. นางสาวสุวชิรา   ถีระพันธ์
3. นางสาวสุภัตตรา  บุญภามา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  กระโพธิ์
2. นางสาวทัศนีย์  พรรณภัคดี
3. นางสาวนฤภร  พิมพ์ทอง
4. นางสาวรุ่งนภา  ศิริมานพ
5. นายสุริยา  สมอารางค์
6. นางสาวแก้วสุดา  บุญส่ง
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
3. นางสาวประภัสสร   อินตะนัย
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวัชระ  อ้อมแก้ว
2. นางสาวสุพรรษา  บุษบา
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 14 1. เด็กชายทีปกร  ไกยสิทธิ์
2. เด็กชายอมรเดช  นามสีฐาน
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  กาทอง
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นางวรลักษณ์  สายเชื้อ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายกฤษดา  ผกาแดง
2. นายนัฐเวศน์  บุดดาวงค์
3. นายศุภชัย  เผดิม
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรเดช  ชมภูวงค์
2. นายศุภกฤษ  สำเภา
3. นายสิทธิชัย  ดวนใหญ่
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางพวงผกา  สมมุติ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชลาศัย
2. เด็กหญิงณัฐมน  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงตะวัน  พุทธา
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  นัดที
5. เด็กหญิงศิริวิมล  อินตา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กันยา
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
3. นางพวงผกา  สมมุติ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นายพรประสิทธิ์  วิจาร
2. นางสาวศิริวรรณ  วิถี
3. นางสาวสุภัตรา  สุพรรณ์
4. นางสาวอรอนงค์  บุระเนตร
5. นางสาวอัฎฐวรรณ  โคสิตา
6. นางสาวอุดมพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
2. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
3. นางพวงผกา  สมมุติ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายชินราช  มั่นจงดี
2. เด็กชายชินาธิป  เสาวาลิต
3. เด็กชายนพรัตน์  นามวัน
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววรรณิศา  พิมนา
2. นางสาววิมลสิริ  บัลลังค์
3. นางสาวสไบแพร  หลอดคำ
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวพรชิตา  วิเชียร
2. นางสาวอภิญญา  จันทศิลา
3. นางสาวเพชรใส  สายสด
 
1. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ