สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กชายนฤสรณ์  ศิริพงษ์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภาวรรณ  ศรีบุญ
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินชนก  พิมพ์บัวมี
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวพจณิชา  พะวงค์
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงนงนุช  นิลรัตน์
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ุดี
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมราพร   ภูงามเงิน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายไกรสร  บุดดี
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
2. นายสิทธิพล  ชิณบุตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวจิตราภรณ์   ยงกุล
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  แก้วจันทร์
 
1. นายอภันตรี   เพียรภูเขา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  กระเสริมพงษ์
2. เด็กหญิงอาริสา   ศรีวิลัย
3. เด็กชายเชนอิสรา  สารีกร
 
1. นางสาวสาคร  ลาภูตะมะ
2. นางสาวมณทิรา  บุญเติม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เข็มทอง
2. เด็กชายภาราดร  ขาวสะอาด
3. เด็กชายอนุนัย  เวชการ
 
1. นางสาวพรศิริ  ดวงสิน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 1. นายณรงค์เดช  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวปัณฑิตา  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวอภิญญา  พันธพัฒน์
 
1. นางสาวพรศิริ  ดวงสิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวีระศักดิ์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายสุรีย์   บุดดาวงค์
 
1. นายชลลวรรธน์  สมาน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัทนพร  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายศรัทธารัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายชลลวรรธน์  สมาน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สำราญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชกานต์  จันทรอัมพร
 
1. นางสาวสมัย  อุทัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.29 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิต
2. เด็กชายศักรินทร์   บุดดาวงค์
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
2. นางสาวสมัย  อุทัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 1. นายณัฐกร  ดวงอาจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  บุญคร
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สำราญ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  บุ้งทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวธัญญาเรศ  ศรียงยศ
4. นายนิธิศ  ฝากทอง
5. เด็กชายภักคินัย  พิมพระไกรดี
6. เด็กหญิงศิรินทร  บุญคร
7. เด็กชายสุธี  บุดดาวงค์
8. นายอธิวัฒน์  พันธพัฒน์
9. เด็กหญิงอมลธีรา  ดีนาน
10. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
3. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจักรกฤษ์  พันธพัฒน์
2. เด็กหญิงมานิตา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
2. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายวิชญาดา  เกษกุล
2. นางสาวอรัญญา  ศรีสังข์
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
2. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วใสย
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายสิทธิพล  วงษ์ตา
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายนพณัฐ  พันธพัฒน์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกิ่งดาว  ศรียงยศ
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรทัย  คล่องใจ
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายนวพล  พึ่งเมือง
 
1. นายทองพูน  บุุดดาวงค์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทาทอง
 
1. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐตกร  ดวงอาจ
 
1. นางยุภาพร  ไชยเสนา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวธิดารัตน์  ใชยสัตว์
2. นางสาวศิรินทร  บุญคร
3. นางสาวอมลธีรา  ดีนาน
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวชุติกาญจน์  บุดดาวงค์
2. นายวิชญาดา  เกษกุล
3. นางสาวอรัญญา  ศรีสังข์
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
2. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายณัฏฐเอก   กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริประภา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรียงยศ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  เกษกุล
2. นางสาวมะลิวรรณ  สุภาพ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิราช  จันทำ
2. เด็กชายอภิรักษ์  สงึมรัมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หานุภาพ
 
1. นายวิชัย  สีสัน
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงปิยมน  โปร่งจิตร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดทอง
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  เกษกุล
2. นางสาวธัญญาลัษณ์  อุณาพันธ์
3. นายอธิวัฒน์  พันธพัฒน์
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงพรหมภัสสร  เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนมน  ศรียงยศ
 
1. นายชิติพัทธ์  จันทกรณ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนวพล  ศรีวัง
2. นายพิภพ  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวเข็มทอง  จันทร์พา
 
1. นายชิติพัทธ์  จันทกรณ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรสา  จันทร์ทำ
2. เด็กหญิงอัชลีย์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชลี  จุ่นจุ๋ย
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  อุทัย
2. นางสาวศิริประภา  ธรรมดา
3. นางสาวสุภาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวฐิติพร  ศิริเลิศ
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง