สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  บุญหวัง
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัทนพร  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายศรัทธารัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายชลลวรรธน์  สมาน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายวิชญาดา  เกษกุล
2. นางสาวอรัญญา  ศรีสังข์
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
2. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรทัย  คล่องใจ
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  เกษกุล
2. นางสาวมะลิวรรณ  สุภาพ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์