สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวพจณิชา  พะวงค์
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ุดี
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวจิตราภรณ์   ยงกุล
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 1. นายณรงค์เดช  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวปัณฑิตา  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวอภิญญา  พันธพัฒน์
 
1. นางสาวพรศิริ  ดวงสิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สำราญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายสิทธิพล  วงษ์ตา
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายนพณัฐ  พันธพัฒน์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกิ่งดาว  ศรียงยศ
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวธิดารัตน์  ใชยสัตว์
2. นางสาวศิรินทร  บุญคร
3. นางสาวอมลธีรา  ดีนาน
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรสา  จันทร์ทำ
2. เด็กหญิงอัชลีย์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชลี  จุ่นจุ๋ย
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์