สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  ไกรยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวสุธิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวธาริณี  ไหวพริบ
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภา  กันยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอรวี  พะวงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวปาริฉัตร  โปร่งจิต
2. นางสาวสุมินตา  เพ็งแจ่ม
3. นางสาวอริศา  ศุภนิมิตร
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตภณ  เมืองก้อน
2. เด็กหญิงจิตสุภา  มีผิว
3. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  อุ่นอก
 
1. นางรัตนี  ไชยโคตร
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นางสาวบุญณัฐ  ศรีธานี
3. นางสาวโสภิตา  โปร่งจิต
 
1. นายมงคล  สุระ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิกุล  ผายพันธ์
2. เด็กหญิงศิริตา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงไพรสนธิ์  จันทร์หอม
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานธิดา   พรมโสภา
2. นางสาวศุภรัตน์  กาทอง
3. นายอนิรุจน์  ทองแสน
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงศศิกาญจ์  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงหทัยกาญจ์  จังอินทร์
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัชพล  เกษกุล
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบาง
3. นายพีระพัฒน์  เรืองแสง
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  เทพทัศน์
2. นายพัชรพล  สงค์พิมพ์
3. นายวันเฉลิม  ฉายเงา
 
1. นายมงคล  สุระ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาริณี  ทุมปะหิรัมย์
2. นางสาวเบญจพร  ถาวร
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.21 ทองแดง 7 1. เด็กชายยุทธนา  งามเจริญ
2. เด็กชายสิริชัย  คำเครื่อง
 
1. นายจำนงค์  จันเปรียง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูนภิรมย์
2. เด็กหญิงธาวินี  ธีโรภาส
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นายอำนวยชัย  ศิริเลิศ
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพีรพัฒน์  สุจันทร์
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายพรพีรพงษ์  สุจันทร์
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัฐพล  มีชัย
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลกนก  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปลายมณี  บุราณ
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  ตาทอง
2. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
3. เด็กชายวรากร  อินทะไชย
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
2. นายธนากร  ศรีดารา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชิดณรงค์  หงษ์มณี
2. นายธนพล  กำแหง
3. นายวุฒิชัย  พอใจ
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยุทธนา  งามเจริญ
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาณุวัฒน์  พะธะนะ
2. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีบาง
3. นายศิริภัทร  บุญมาก
4. นายสุทธิศักดิ์   ศรีบาง
5. นายเรืองเดช  ทองปราบ
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
2. นายธนากร  ศรีดารา
3. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  พิณทอง
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมธินี  จังอินทร์
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิชธาวัลย์  อินทร์แก้ว
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิริภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวผกามาศ  สุปะมา
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัญชา  พรมเมือง
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวัสนันท์  ศรีเนียม
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.79 เงิน 4 1. เด็กชายชยนันท์  ศรียันต์
2. เด็กชายดุสิต  แสงกุล
3. เด็กชายทัตพงศ์  ยอดสาย
4. เด็กชายธีรวัฒน์  สงค์พิมพ์
5. เด็กชายปวริศร์  กฤษณาการ
6. เด็กชายสุรัตน์  ดวงนิล
7. เด็กชายอรรถชัย  ดวงดี
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันตะโคตร
 
1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
2. นายสมเดช  ครองยุทธ
3. นายสุรพล  บริสัย
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุราณ
3. เด็กหญิงอุทุมพร  โสดา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
2. นายศักดิ์วรินทร์  ระยับศรี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิรา  ถาวร
2. นางสาวนฤมล  มุ่งปันกลาง
3. นางสาวสุมิตรา  ศรียงยศ
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
2. นางนันท์นภัส  ทองแสน
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 -    
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปนิทัศน์  สมบัติ
2. เด็กชายวีรภัทร  อาจโยธา
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมฤทธ์  กล่อมเกลี้ยง
2. นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรพีรพงษ์   สุจันทร์
2. เด็กชายพรพีรพัฒน์   สุจันทร์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์   ศรีบุญเรือง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัมปนาท  สังข์ทอง
2. นายธนพงษ์  ศรีบาง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังข์ทอง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวิภา  เรืองศรี
2. นางสาวนวรัตน์  อินทร์แก้ว
3. นายรัฐพล  ไชยลิ้นฟ้า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประพันธ์  หารภิรมย์
2. นายวิษณุ  โคตรภักดี
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  พนมเครือ
2. เด็กชายสุระชัย  ดวงอาจ
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายสุรพล  บริสัย
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  โปร่งจิต
2. นายภูมินทร์  พุทธวงค์
3. นายสุเมธ  สร้อยเสนา
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กหญิงพุทธิดา  พันธนาม
3. เด็กชายวันเฉลิม  ไกรยา
 
1. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
2. นางวรนุช  ศรีรักษา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยาณี  คำวิเศษ
2. นางสาวภานุมาศ  บุญสิงห์
3. นางสาวสุธีรา  มีชัย
 
1. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
2. นางวรนุช  ศรีรักษา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวดี  ศรีบาง
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ดวงอาจ
3. เด็กหญิงโสรยา  วงค์เลิศ
 
1. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิชธาวัลย์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวนิตยา   จังอินทร์
3. นางสาวศิรินทิพย์   แก้วสมุทร
 
1. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิกุล  ผายพันธ์
2. เด็กหญิงศรีสุวรรณ  สัญญาฤทธิ์
3. เด็กหญิงไพรสนธ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
2. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช