สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  ไกรยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภา  กันยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอรวี  พะวงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นายอำนวยชัย  ศิริเลิศ
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพีรพัฒน์  สุจันทร์
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายพรพีรพงษ์  สุจันทร์
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.79 เงิน 4 1. เด็กชายชยนันท์  ศรียันต์
2. เด็กชายดุสิต  แสงกุล
3. เด็กชายทัตพงศ์  ยอดสาย
4. เด็กชายธีรวัฒน์  สงค์พิมพ์
5. เด็กชายปวริศร์  กฤษณาการ
6. เด็กชายสุรัตน์  ดวงนิล
7. เด็กชายอรรถชัย  ดวงดี
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันตะโคตร
 
1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
2. นายสมเดช  ครองยุทธ
3. นายสุรพล  บริสัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปนิทัศน์  สมบัติ
2. เด็กชายวีรภัทร  อาจโยธา
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังข์ทอง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง