สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวสุธิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัฐพล  มีชัย
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลกนก  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปลายมณี  บุราณ
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  ตาทอง
2. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
3. เด็กชายวรากร  อินทะไชย
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
2. นายธนากร  ศรีดารา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  พิณทอง
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิริภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวผกามาศ  สุปะมา
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัญชา  พรมเมือง
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิรา  ถาวร
2. นางสาวนฤมล  มุ่งปันกลาง
3. นางสาวสุมิตรา  ศรียงยศ
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
2. นางนันท์นภัส  ทองแสน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมฤทธ์  กล่อมเกลี้ยง
2. นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายภวินท์  ศรีบุญเรือง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  พนมเครือ
2. เด็กชายสุระชัย  ดวงอาจ
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายสุรพล  บริสัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  โปร่งจิต
2. นายภูมินทร์  พุทธวงค์
3. นายสุเมธ  สร้อยเสนา
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ