สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.11 ทองแดง 5 1. เด็กชายกมลเทพ  ยมภักดี
2. เด็กชายดนัยณัฐ  แสงมาศ
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรษา  บุญเสริม
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายวงศธร  วิเศษชาติ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  แสงมาศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงมาศ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
2. นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายเกียรติศักดิ์  ตุ่มใสย์
2. นายโยธา  แสงมาศ
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์