สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐวดี  จันทอง
2. นางสาวมาลินี  ทวีชาติ
3. นางสาวศิริวรรณ  รัตพันธ์
4. นายสายัณห์  บรรยงค์
5. นางสาวสุพรรษา  คานทอง
 
1. นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์
2. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรณัฐ  แสงเพ็ง
 
1. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นางสาวกรกนก  แสงแดด
 
1. นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายวงศ์เพชร  ชัยวิเศษ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายอัครชัย  ศิลาชัย
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74.25 เงิน 5 1. นายจักรกฤษณ์  ตุ่มใสย์
2. นายธีรพงษ์  มาโยม
3. นายศักดา  เนินทอง
4. นายอดิศักดิ์  แหวนเงิน
5. นายเกียรติศักดิ์  ใจช่วง
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ภูธร
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธีรวัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวณัฐธิดา  แสงมาศ
2. นางสาวถาวร  กระสังข์
3. นางสาวสุวรรณษา  เจือจันทร์
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
2. นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายประสิทธิ์  แสงมาศ
2. นายวิรุฬ  ทองหล่อ
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัตศดาวุธ  แสงมาศ
2. นายจิณณวัตร  บุญเสริม
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 4 1. นายกฤษฎา  สุรินทร์
2. นายจิรายุทธ  นาคนวล
3. นายภูวดล  ขันติวงษ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลิญญา  สิงขร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคนวล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปัญญาสวัสดิชัย
 
1. นายพงษ์วันชัย  อันสุวรรณ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ผาธรรม
2. นางสาวยุพารัตน์  จันทอง
3. นางสาววาริศา  วีระพานิชย์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  สัตรักษ์