สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุเดช  หงษ์ทอง
2. นางสาวศรีสุดา  ไชยภา
3. นางสาวสุภาพร  พันโนฤทธิ์
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์มณี  จันทอง
2. นางสาวนพมาศ  แสงมาศ
3. นางสาวภาวรินทร์  อินทร์เกตุ
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
2. นางณัฐธมน  วงษ์พิทักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 1. นางสาวกรกนก  แสงแดด
2. นางสาวกานต์ชนา  นิธิศกรวิชญ์
3. นางสาวอัจฉรา  แสงมาศ
4. นางสาวอาทิตยา  ตาทอง
5. นางสาวโสภาภรณ์  กอนจิต
 
1. นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์
2. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.71 ทอง 7 1. เด็กชายกัมพล  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงมัตติกา  จันทอง
 
1. นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์
2. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 6 1. นายหัสวรรษ  ผิวจันทา
2. นางสาวโสภาภรณ์  กรจิตร
 
1. นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์
2. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จันสามเรือน
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  นาดี
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ภูธร
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวแสงรุ้ง  แสงมาศ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสัตธรรม
2. เด็กหญิงสุรารัตน์  ไชยภา
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
2. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญชนก  นันทะเสน
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายทศวัทน์  แหวนเงิน
2. นายภคพงษ์  ชมป้อม
3. นายอนุรักษ์  เรือนเฟย
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงษ์  มาโยม
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีชัย
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  แสงมาศ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีชัย
2. เด็กชายปรัชญา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงพรชิตา  อินแพง
4. เด็กชายพันธวัชน์  บุตรดา
5. เด็กชายไกรวิชญ์  สุธาอรรถ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์ภูธร
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.11 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินแพง
 
1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรอุมา  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสุวิมล  ภางาม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  มั่นหยวก
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ติณทอง
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสรัญรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.57 ทอง 4 1. นายบรรหาญ  แก้วนิมิตร
2. นางสาวบุษรินทร์  เลื่อมวิลัย
3. นางสาวพวงแก้ว  แหวนเงิน
4. นายพัชรพล  แหวนเงิน
5. นางสาวพิรุณรัตน์  ตรีคำ
6. นายมินธวัฒน์  เทียนขาว
7. นายศุภลักษณ์  บุญเสริม
8. นางสาวอริสา  บุญเสริม
9. นายเทอดศักดิ์  อุ้มเชื้อ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารัตน์  แสงมาศ
2. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
3. นางสาวสุภัสสร  คำมา
4. เด็กชายสุภาภรณ์  พันธมาศ
5. นางสาวอภิญญา  ทวีชาติ
6. นางสาวเจนจิรา  บุญใส
7. นางสาวเปรมฤทัย  ดวงใจ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางสาวปวีณา  กระสังข์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมวงศ์
2. เด็กชายไตรภูมิ  สง่างาม
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานนท์  แสงมาศ
2. เด็กชายรัตนพล  เสาร์เกิด
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.89 ทอง 4 1. เด็กชายญัฐกร  คำเสียง
2. เด็กชายอำพล  เทียนขาว
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  จันทอง
2. เด็กชายภานุเดช  โชคชัย
3. เด็กชายวัชพล  คำงาม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นายชาลี  มีวงศ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมศักดิ์  สมบูรณ์
2. นายสราวุธ  สุขเติม
3. นายอนุสิษฐ์  พันโนฤทธิ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นายชาลี  มีวงศ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทวีชาติ
2. เด็กชายกิตติธัช  ทองหล่อ
3. เด็กชายวรวิช  แหวนเงิน
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาสูงเนิน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  จันทอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียนขาว
4. เด็กหญิงรัตนา  แดงงาม
5. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
6. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  เอี้ยงประเสริฐ
 
1. นางสาวอมลวรรณ  หอมทรง
2. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
3. นายอภิเดช  กิริยะ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  นรดี
2. นางสาวมณีรัตน์  ไชยภา
3. นางสาววนุชษรา  ทองหล่อ
4. นายศุภลักษณ์  บุญเสริม
5. นายสิทธิพงษ์  แหวนเงิน
6. นางสาวสุพัตรา  พรมลิ
 
1. นางสาวอมลวรรณ  หอมทรง
2. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
3. นายอภิเดช  กิริยะ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภานัน  ดวงทอง
2. เด็กหญิงอริสรา  มีด้วง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เอี้ยงประเสริฐ
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวศิริพร  สงพิมพ์
2. นางสาวสิริวิมล  ไชยภา
3. นางสาวอรณี  พันโนฤทธิ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธนายุต  ชฎาทอง
2. นายบรรพจน์  สุนทร
3. นายอนิรุธ  ุบุตรดี
 
1. นายพงษ์วันชัย  อันสุวรรณ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญหลง  แสงอุ่น
2. เด็กหญิงมัทนาวดี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาวหา
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายเอกรินทร์  กฐินเทศ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรญาณี  ทองหล่อ
2. นางสาวพิชานิกา  ทองหล่อ
3. นางสาวสุชาดา  รวบทองศรี
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายเอกรินทร์  กฐินเทศ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญเริ่ม
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  แสงมาศ
3. เด็กหญิงอลีนา  จันทอง
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายพิสรรค์  ศรีบุญเรือง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรวีวรรณ  แสงมาศ
2. นางสาวสิริกัญญา  ตุ่มใสย์
3. นางสาวอาทิตยา  จันทอง
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายพิสรรค์  ศรีบุญเรือง
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วดี  เทียนขาว
2. เด็กหญิงนิราพรรณ  สิงขร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใจก๋องแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายเอกรินทร์  กฐินเทศ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวขวัญจิรา  จันทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  จันทอง
3. นางสาวอารีษา  เจริญศรีเมือง
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
2. นายเอกรินทร์  กฐินเทศ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิวาณี  จันทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงลักษิกา  สุขโข
 
1. นางสาวอมลวรรณ  หอมทรง
2. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณัฐ  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  เทียนขาว
2. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วกลอง
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เทียนขาว
 
1. นางสาวณภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  สัตรักษ์
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  มณีวรรณ์
2. นายอัครพล  แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพงษ์  มาโยม
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเดี๋ยว  แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์