สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงอุไรลักษ์  สิงห์ชาติ
 
1. นางยุพิน  บุตรงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโศภิษฐ์  สิมมา
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวขนิษฐา  เรืองเดช
2. นางสาวจันจิรา  ก้านแก้ว
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีน้ำอ้อม
 
1. นางปราณี  พิกุลทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภาวดี  คำเหลือ
 
1. นางปราณี   พิกุลทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรชิตา  แทนหอม
 
1. นายสุรศักดิ์   ยวนจิตต์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑามาศ  โมระอรรถ
 
1. นายสุรศักดิ์   ยวนจิตต์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เนียมพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  แทนหอม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  วันอังคาร
 
1. นางปรรณ์พัชร์  ธนบุญญวงค์
2. นายสงวน  พิมพ์แสง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัชฎาภรณ์  โภคพันธ์
2. นางสาวพลอยพรรณ  สมเพ็ชร
3. นางสาวรัตนา  เนียมกลิ่น
 
1. นางสาววรารัตน์  เจนการ
2. นางสาวสุกันยา  สารประเสริฐ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.43 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชฎาพร   เทียบเปรียบ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ระกำ
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นายวศิน  สุพรรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 1. นายธนกฤต  สิงขร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมบุตร
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นายวศิน  สุพรรณ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุษบา  นาคยอง
2. เด็กหญิงสุวันนา   กล้าหาญ
 
1. นายวิรัตน์  นครราช
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะมาศ  น้ำยอง
2. นางสาวยุภาพร  จันทร์ดาสาย
 
1. นายวิรัตน์  นครราช
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 1. นายฐตวัฒน์  วัตตะกุมาร
2. เด็กชายบุญเพ็ง  คำภาทู
3. นายปฏิภาณ  นวนคำ
4. นายพิทักษ์  มะปราง
5. นายภานุวัฒน์  เชือดรัมย์
6. นายภานุวัฒน์  สมาพงศ์
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  โภคพันธ์
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองแท้
3. เด็กชายภานุพงษ์  พรมพิลา
4. เด็กชายวิระภัทร   เทียมพร
5. เด็กชายสันติพงษ์  กล้าหาญ
6. เด็กชายสุพล  นวนเขียว
7. เด็กชายอดิศักดิ์  น้ำยอง
8. เด็กชายอนุสรณ์  ระกำ
 
1. นายวศิน  สุพรรณ์
2. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
3. นายวิรัตน์  นครราช
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เทียนอ่อน
2. เด็กหญิงพิยะดา  องอาจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนย้อย
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 7 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคใหญ่
2. นางสาวพัชราพร  เนืองนอง
3. นางสาวภรภัค  พรมบุตร
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  นวลแย้ม
2. เด็กชายภัทรพล  พุ่มพล
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 10 1. เด็กชายพิษณุ  ทองแท้
2. เด็กหญิงอรัญญา  สมาพงศ์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คณาพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีชัยมูล
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒนา  ป้องนางชัย
2. เด็กชายสมรักษ์  สาเทียน
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศิลป์  เนตรสาร
2. นางสาววราเทพ  เนียมพันธ์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  กอบพรมราช
2. นายเอกพัฒน์  ป้อมมาก
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
2. นายวิรัตน์  นครราช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปู  มีพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นวลแย้ม
3. เด็กหญิงวีระยา  โภคพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  วงษ์ละคร