สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรชิตา  แทนหอม
 
1. นายสุรศักดิ์   ยวนจิตต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เนียมพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา  แทนหอม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  วันอังคาร
 
1. นางปรรณ์พัชร์  ธนบุญญวงค์
2. นายสงวน  พิมพ์แสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนัชฎาภรณ์  โภคพันธ์
2. นางสาวพลอยพรรณ  สมเพ็ชร
3. นางสาวรัตนา  เนียมกลิ่น
 
1. นางสาววรารัตน์  เจนการ
2. นางสาวสุกันยา  สารประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คณาพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีชัยมูล
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ