สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวขนิษฐา  เรืองเดช
2. นางสาวจันจิรา  ก้านแก้ว
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีน้ำอ้อม
 
1. นางปราณี  พิกุลทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภาวดี  คำเหลือ
 
1. นางปราณี   พิกุลทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑามาศ  โมระอรรถ
 
1. นายสุรศักดิ์   ยวนจิตต์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุษบา  นาคยอง
2. เด็กหญิงสุวันนา   กล้าหาญ
 
1. นายวิรัตน์  นครราช
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะมาศ  น้ำยอง
2. นางสาวยุภาพร  จันทร์ดาสาย
 
1. นายวิรัตน์  นครราช