สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงอุไรลักษ์  สิงห์ชาติ
 
1. นางยุพิน  บุตรงาม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เทียนอ่อน
2. เด็กหญิงพิยะดา  องอาจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนย้อย
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  นวลแย้ม
2. เด็กชายภัทรพล  พุ่มพล
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 10 1. เด็กชายพิษณุ  ทองแท้
2. เด็กหญิงอรัญญา  สมาพงศ์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ