สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโศภิษฐ์  สิมมา
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.43 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชฎาพร   เทียบเปรียบ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ระกำ
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นายวศิน  สุพรรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 1. นายธนกฤต  สิงขร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมบุตร
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นายวศิน  สุพรรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 1. นายฐตวัฒน์  วัตตะกุมาร
2. เด็กชายบุญเพ็ง  คำภาทู
3. นายปฏิภาณ  นวนคำ
4. นายพิทักษ์  มะปราง
5. นายภานุวัฒน์  เชือดรัมย์
6. นายภานุวัฒน์  สมาพงศ์
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  โภคพันธ์
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองแท้
3. เด็กชายภานุพงษ์  พรมพิลา
4. เด็กชายวิระภัทร   เทียมพร
5. เด็กชายสันติพงษ์  กล้าหาญ
6. เด็กชายสุพล  นวนเขียว
7. เด็กชายอดิศักดิ์  น้ำยอง
8. เด็กชายอนุสรณ์  ระกำ
 
1. นายวศิน  สุพรรณ์
2. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
3. นายวิรัตน์  นครราช
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 7 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคใหญ่
2. นางสาวพัชราพร  เนืองนอง
3. นางสาวภรภัค  พรมบุตร
 
1. นางคำพอง  นารี
2. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒนา  ป้องนางชัย
2. เด็กชายสมรักษ์  สาเทียน
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศิลป์  เนตรสาร
2. นางสาววราเทพ  เนียมพันธ์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  กอบพรมราช
2. นายเอกพัฒน์  ป้อมมาก
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
2. นายวิรัตน์  นครราช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปู  มีพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นวลแย้ม
3. เด็กหญิงวีระยา  โภคพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  วงษ์ละคร