สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีหะวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวณํัฏฐณิชา  ผิวก่ำ
 
1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศวรรยา  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 17 1. นางสาวชัญญานุช  ลายเมฆ
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปุณยาพร  นวลศิริ
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  คำลอย
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  หนูกอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล  ใจหวัง
3. เด็กชายณัฐรัฐ  วิลา
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรวีร์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวนภัสสร  ยกพล
3. นางสาวอัญญรัตน์  บุญทศ
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายทวิช  เสาร์จันทร์
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ขนสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมกมล  มีดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปัญญรัตน์  คุณแขวน
2. นางสาวมนสิชา  เสาร์จันทร์
 
1. นางสาวสมกมล  มีดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายอดิศร  เบ้าสุวรรณ
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสา
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงดุนยาพร  เศษคง
2. เด็กหญิงศิริมณี  ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ์  แก้วทอง
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกรดา  พรมโลก
2. นางสาวกนกลักษณ์  พิลาน
3. นางสาวอัจฉราพร  บุญใสย์
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นายสรวิชญ์  สว่างภพ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายอภิชาติ  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงใบเตย  เสถียรกุลวงศ์
 
1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
2. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวฐิติชญา  ดอกอินทร์
2. นายอัษฎาวุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
2. นางจงรัก  ประทุมชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายเมธี  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปกรณ์  มูลลิสาร
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โสวรรณ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  กลมพันธ์
3. เด็กชายธีรุตม์  สังข์สาลี
 
1. นางประพิศ  งางาม
2. นางพิศมัย  นันทวิสิทธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปภังกร  ไกรวิเศษ
2. นายภูมิพัฒน์  พุ่มผกา
3. นายอภิมุข  ศิริเทศ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
2. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐากานต์  กิ่งทวยหาญ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุหลาบขาว
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อุทาธรณ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  โพธิ์งาม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 9 1. นางสาวกชกร  แหล่งหล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  ช่วยศรี
3. นางสาวฐิติพร  นิยม
 
1. นางสาวกรประภา  สระแก้ว
2. นางสาวจามจุรี  ซำบุญมี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธรรมมาภรณ์   สายสุด
2. เด็กชายพัสกร  เสี้ยวทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  พรมเคน
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
2. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนตรัย  ศรีวิชัย
2. นางสาววิลาสินี  สีใส
3. นายสมรักษ์  วรรณวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุทธิอาคาร
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทานะ
3. เด็กหญิงอาภัสสร  รัตนสิทธิโรจน์
 
1. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
2. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชญาพร  บางใบ
2. นางสาวภัทรียา  ผดาวัลย์
3. นางสาวสิริยากร  กระแสจันทร์
 
1. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
2. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ชุมสุข
2. เด็กชายศุภเสกข์  ศรีพันธ์
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนะทิพย์  กุลบุญญา
2. นายรัฐพล  ทองอ้ม
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สักขีนาดี
2. เด็กหญิงรุจิกานต์  ปะนาทัง
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีผ่องใส
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยคำ
2. เด็กหญิงณฤดี  เกษกุล
3. เด็กหญิงธนัชชา   กำลังหาญ
4. เด็กหญิงธารทิพย์  สีเชียงหา
5. เด็กหญิงเศาวนิช  ศิริวาลย์
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นางสุพัตรา  อินลี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 1. นางสาวชนิดา  บุตรมณี
2. นางสาวชลดา  ไพรบึง
3. นางสาวธีรกานต์  มณีสาร
4. นางสาวสรัลพร  บุญเนาว์
5. นางสาวสุดารัตน์  เสสสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
2. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พัฒน์ฤกษ์สินธุ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เข็มทอง
3. นายบารมี  ไชยศรีษะ
4. เด็กหญิงศกลวรรณ  ศีรชาลี
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  บุญทศ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวนภัสวันต์  ชมจันทร์
2. นางสาวปริชาติ  บุญปัญญา
3. นางสาวพิมพ์วิชญาพร  นันทสิงห์
4. นางสาววัชราภรณ์  เขียวสวาท
5. นางสาวสุพิชญา  สมภาค
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กชายนิติ  สิงห์สิทธิ
2. เด็กหญิงสิริกร  สินศิริ
3. เด็กหญิงสิรินาถ  สิงห์สิทธิ
4. เด็กชายสุริยะ  อิทธิเวชกุล
5. เด็กชายแฑนไท  เครือแก้ว
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นายกิตติพงษ์   ทัดประไพร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ถิระโคตร
2. นายคณาพงษ์  บูรณะ
3. นางสาวชญาณี  โสโพธิ์
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญเนาว์
5. เด็กหญิงชยานันต์  มณีโรจน์
6. เด็กหญิงชวัลลักษร์  ไชยรบ
7. นางสาวชัญญานุช  ศรีวงษา
8. เด็กหญิงพรรณปพร  บุณตา
9. เด็กหญิงพรรพัสสา  สีดำ
10. นางสาวพิชญาพร  บางใบ
11. นางสาวภัทรพร  ขวาวเดช
12. นางสาวภัทรียา  ผดาวัลย์
13. นางสาววชิรพรรณ  บัวพันธ์
14. เด็กชายวายุ  จันทร
15. นายสรรพวิทย์  สุจริต
16. เด็กหญิงสิริการต์  สำราญล้ำ
17. นางสาวสิริยากร  กระแสจันทร์
18. นางสาวสุจารี  บัวพันธ์
19. นางสาวสุทธาสินี  พระพรหม
20. นางสาวแชร์รี่  สมิสตี้
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
3. นายทวีชัย  ใจพร
4. นายกิตติพงษ์   ทัดประไพร
5. นายธนศักดิ์   ตยะพักตร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วจันทร์
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวทักษพร  รวมสา
 
1. นางปราณีต  ใจพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.14 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุบูรณ์
2. เด็กชายวิวรรธ์  จึงเรืองสิทธิ์
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางปราณีต  ใจพร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 1. นายจิตชัย  พิมพา
2. นางสาวชรินรัตน์  ไชยเสนา
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิตตา  ลุคส์
2. นางสาวกมลชนก  ทะวงษา
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  โสรถาวร
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เจริญชัย
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทิพย์อำมาตย์
6. เด็กหญิงปานขวัญ  รอดคำทุย
7. เด็กหญิงพิสิณี  สมบูรณ์ศรี
8. เด็กหญิงสุจินตนา  มนตรีวงษ์
9. นายอนพัทธ์  บุญพบ
10. นางสาวโสภิดา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีพล  พรหนองแสง
2. เด็กชายพันธบัตร  ศรีทอง
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายทัศพันธ์  จันประทัด
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  อุดร
2. นางสาวธารตะวัน  ไชยช่วย
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายนายศักดิ์ชัย  อุไร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัสกร  เสี้ยวทอง
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวพรจรินทร์  อินทะเสน
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายเจตน์  ประทุม
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวรมย์ธีรา  พันธะสา
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวิช  เสาร์จันทร์
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  สุดตา
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัมรินทร์  ผันพลี
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราภรณ์  โกกะพันธ์
 
1. นายชลดา  สิงหกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายนราธิวัฒน์  เจริญชัย
2. เด็กชายปรมินทร์  พรหมโสภา
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
2. นายชญาณี  ไทยสะเทือน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายแฑนไท  เครือแก้ว
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิสา  ละมูล
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โสวรรณ์
2. เด็กชายนลธวัช  บัวแก้ว
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวเขียว
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
2. นางสาวชญาณี  ไทยสะเทือน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชัญญานุช  ลายเมฆ
2. นางสาวณัฐธิดา  พุ่มแก้ว
3. นางสาวศรัณย์พร  ศรีวรรณะ
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
2. นางสาวชญาณี  ไทยสะเทือน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กชายพฤตินันท์  ขุมทอง
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  วรบุตร
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สมศรี
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติกร  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงธนัญญาดา  อินทร์นา
3. เด็กหญิงศศิตา  สุวรรณคำ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีใส
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ฝังสิมมา
6. เด็กชายเจนรงค์  ชมชื่น
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ
2. นายทินภัทร  บุษบา
3. นายธนภัทร  พรหมคุณ
4. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
5. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
6. นายวิสา  เกตุวุฒิ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  หยั่งบุญ
2. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
3. นางสาวจิดาภา  โสภาลี
4. นางสาวจิราวดี    ดอกคำ
5. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ทองจันทร์
6. นางสาวชนกนันท์  สมนึก
7. เด็กหญิงชลดา  ขันชัย
8. นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์
9. นายชินดนัย  ฝังสิมมา
10. เด็กหญิงญานิศา  บัวสุข
11. นายฐิติภัทร  พรหมคุณ
12. นางสาวฐิติมา  พิมพา
13. นางสาวณัฐพล  กุลพิลา
14. เด็กหญิงดาริน  คะมี
15. นายทินภัทร  บุษบา
16. นายธนภัทร  พรหมคุณ
17. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
18. นางสาวนภัทรสรณ์  พราวเเดง
19. นางสาวนภัส  แก้วปัตตะ
20. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ
21. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญโต
22. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอิ้อ
23. นายพชร  ถิระโคตร
24. เด็กชายพานทองแท้   บุญชิต
25. นางสาวพิชชาภา  ชัยชาญ
26. นางสาวพิชญาภา  สร้อยเสน
27. นางสาวภัควีนุช  ศรีบูรณ์
28. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
29. นายวชิรวิทย์  บัวทอง
30. นางสาววิชญาพร  นามภักดี
31. นายวิศรุต  ศรีใส
32. นายวิสา  เกตุวุฒิ
33. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี
34. นายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
35. นายสกลภัทร  ละมูญมอญ
36. นางสาวสุภาพร  นพพะ
37. เด็กหญิงสุวัชนา  มังคะการ
38. นายหารชนะ  บุญทิน
39. เด็กชายเจนณรงค์  ชมชื่น
40. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต  สีมาวัน
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 16 1. นายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ฝังสิมมา
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปณิดา  สิทธิคุณ
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายชัยศิริ  บุญยงค์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ฝังสิมมา
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจิดาภา  โสภาลี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายวิศิษฎ์ศักย์  คำเฮือง
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายศุภชัย  ถุงจันทร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก   จึงตระกูล
 
1. นายไกรสยาม   น้อยมิ่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวูฒิ  เรืองสมบัติ
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายศุภชัย  ถุงจันทร์
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงชัญณ์นภัส  พิริยะพรทวีเดช
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  โสภาลี
2. นายธนภัทร  พรหมคุณ
3. นายนายฐิติภัทร  พรหมคุณ
4. นางสาวพรพิมล  นาริต
5. นายพฤฒิพงษ์  สุตะพันธ์
6. นางสาวพิชชาภา  ชัยชาญ
7. นายวชิรวิทย์  บัวทอง
8. นายวรภพ  บุญคล้าย
9. นางสาววิชญาพร  นามภักดี
10. นางสาวแพรวา  บานเย็น
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันดวงสี
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ศิริโสตร์
3. เด็กชายฐิติเนตย์  เวชกามา
4. เด็กชายธนกฤต  สีมาวัน
5. เด็กชายธวัชชัย  พวงเพชร
6. เด็กหญิงนาตญาภรณ์   ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงพรชนก   จึงตระกูล
8. เด็กหญิงศุจิกา   พิมกร
9. เด็กชายอัมรินทร์  ผันผลี
10. เด็กชายเชิดทรงศักดิ์  โสรถาวร
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.85 ทอง 4 1. นายฉลองบุญ  อรัญ
2. นายชวนันท์  อินท์ดา
3. นางสาวปิยดา   หฤแสง
4. นางสาวพรนัชชา   สมงาม
5. นางสาวพัชรินทร์   ศรีเลิศ
6. นางสาววลัยภรณ์   นนท์นาท
7. นายอาธินันท์  ราชาอาจ
8. นายเฑียรรัตน์  สะโสดา
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 -    
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนายกฤตชลักษณ์   แก้วธาณี
2. นายศิลป์ภัศศะ   ตะเคียนศก
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายนิมิตร  เลาหะตระกูล
 
1. MissWang   Chenshuang
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 10 1. นายสรรพวิท   สุจริต
 
1. MissWang   Hua
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ทา
 
1. นางสาวทัศนียา  จักขุพันธ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์สาชัย
 
1. นางสาวทัศนียา  จักขุพันธ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนิรุธ  ลำสมุทร
 
1. Miss๋๋Joo Yeon  Kang
 
91 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรกมล  แก่นอ้วน
 
1. MissWang  Hua
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธันยากร  พรหนองแสง
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะมี
 
1. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 4 1. นางสาวอิงฟ้า  คำแปล
 
1. นางสาวบังอร  ศรีเนตร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจพร  บุตรศรี
 
1. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
 
96 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายคุปต์  สมพงษ์
2. นางสาวณัฐธิดา    พุ่มแก้ว
3. นายภาณุกฤษฏิ์  ตลับทอง
4. นายวราวุธ   ราโชติ
5. นางสาวศุทธินี  แสงอ่วม
 
1. นางสาวทัศนียา  จักขุพันธ์
2. นางศิริพร  นามจันทรา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน
2. นายอนุวัฒน์   เถาว์รินทร์
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
98 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารญา  เลิศศรี
2. นางสาวปวีณา  พนัส
 
1. Miss๋Joo Yeon   Kang
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปภาพินท์  แผ้วไธสง
2. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
3. เด็กหญิงยูถิกา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงรักษิตา  ปุญญเนตร
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพร  จันทพันธ์
2. เด็กชายเจนฤทธิ์  บ่อแกพิทักษ์
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายภูริทัต  โพธิชัย
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  อ่อนมา
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสชนก  เย็นจิตโสมนัส
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายภูริพัฒน์  คำหล้า
2. เด็กชายรวิสุต  ทองละมุล
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายปฏิพัฒน์  หาญสุทธิชัย
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววราภรณ์  โกกะพันธ์
2. นางสาวสุนิสา  ละมูล
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บัวหอม
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรีสมพร
3. เด็กหญิงอนงนาฏ  นิสวงศ์
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายณัชพล  อาภรณ์ศรี
2. นายธนภัทร  ภิรมย์
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษฎา  หยั่งบุญ
2. นายนายบัญญัติ  ประมนต์
3. นายอนุวัฒน์  เถาว์รินทร์
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  วัน
2. เด็กชายธนวัฒน์  เกษกุล
3. เด็กชายนนทกิตติ์  จิตจง
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนะทิพย์  กุลบุญญา
2. นายรัฐภูมิ  ทองอ้ม
3. นายวิศรุต  ศรีใส
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
111 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชายศุภเสกข์   ศรีพันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เกษกุล
3. เด็กชายนนทกิตติ์  จิตจง
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
112 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  หยั่งบุญ
2. นายบัญญัติ  ประมนต์
3. นายอนุวัฒน์  เถาว์รินทร์
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  พรมเคน
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญปก
3. เด็กชายพิสิษฐ์  นามวิชัย
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายศุภกร  นุติประพันธ์
2. นายอธิชล  อนุพันธ์
3. นายเมทะนี  เพ็งแจ่ม
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  หงษ์พิพิธ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอินทิพร  จันทร
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 5 1. นางสาวธนพร  อภิชาตวาณิช
2. นางสาวนางสาวนริศรา   ผันพลี
3. นางสาวพัชร์ธิดาภรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐ  ศรบุญทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีอินทร์
3. เด็กชายเศรษฐสิริ  บุญศรี
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวธนัตตา  สาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  สุดตา
3. นางสาวเบญจวรรณ  เงาศรี
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงชนานันท์  บุษราคัม
3. เด็กชายสิทธิพล   ศรีดาเรียน
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจักรวาล  ดวงศรี
2. นางสาวจัตุรพร  กมลรัตน์
3. นางสาววศินี  นิยม
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง 6 1. เด็กชายถิรายุทธิ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองละมุล
 
1. นางสาวอริศศา  ดาทอง
2. นางสุประวีณ์  ทานะ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นางสาวชญานิศ   ชัยสนาม
2. นางสาวรุจิสา  บุญเกิด
3. นางสาววราภรณ์  กำลังดี
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นางสาวอริศศา   ดาทอง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.62 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลาลุน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองดี
3. เด็กหญิงสิทธิณี  จันทร์เหลือง
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.5 ทอง 6 1. นางสาวพรชนก  จงสำราญ
2. นายสุทธินันท์  แดงบุญเรือง
3. นางสาวอาทิตยา  สุพรหม
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสกลภัทร  ลมูลมอญ
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพชรพล  นามพรม
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพันธุ์   สามพายวรกิจ
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกชกร   โฮมแพน
2. นางสาวกนิษฐา   บุญศรี
3. นางสาวกมลวัลย์   บุตรไชย
4. นายกริชศักดา   สาขา
5. เด็กชายกฤษดา   หยั่งบุญ
6. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
7. นางสาวจิราภรณ์   มาถาวร
8. นายชวนันท์   อินดา
9. นายชินดนัย   ฝังสิมมา
10. เด็กหญิงญาณิศา   บัวสุข
11. นางสาวณัฏฐณิชา   ขาวอรุณ
12. นางสาวปณิดา   สิทธิคุณ
13. นางสาวปนัดดา   ศรีบริบูรณ์
14. นางสาวปรายฟ้า   ด้วงสูงเนิน
15. เด็กหญิงปัณฑิตา   บุญโต
16. นายปัณณวิชญ์    บุษบา
17. นายพชรพล    นามพรม
18. นายพรรษวุฒิ   วรรณวงษ์
19. เด็กหญิงพรราชทรัพย์    เรืองสนาม
20. นางสาวพิชญาภา   สร้อยเสน
21. เด็กชายภคพัฒน์    เหล็กงาม
22. นางสาวรดา   ศิริโสตร์
23. นางสาววีรยา   แก่นสาร
24. เด็กชายศรัณย์   วงษ์คำ
25. นายศิลป์ภัศศะ   ตะเคียนศก
26. นายสกลภัทร   ละมูลมอญ
27. เด็กหญิงสุวัชนา   มังคะการ
28. เด็กชายอัมรินทร์   ผันพลี
29. นางสาวอัยดดา   ทองสุข
30. เด็กชายเลิศชาย   งามตรง
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
3. นายสุภรณ์  พรมคุณ