สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปภังกร  ไกรวิเศษ
2. นายภูมิพัฒน์  พุ่มผกา
3. นายอภิมุข  ศิริเทศ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
2. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สักขีนาดี
2. เด็กหญิงรุจิกานต์  ปะนาทัง
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิตตา  ลุคส์
2. นางสาวกมลชนก  ทะวงษา
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  โสรถาวร
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เจริญชัย
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทิพย์อำมาตย์
6. เด็กหญิงปานขวัญ  รอดคำทุย
7. เด็กหญิงพิสิณี  สมบูรณ์ศรี
8. เด็กหญิงสุจินตนา  มนตรีวงษ์
9. นายอนพัทธ์  บุญพบ
10. นางสาวโสภิดา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร